Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Bạc CB ép phun Tiền Phong

Bạc CB ép phun Tiền Phong

bac-cb-ep-phun

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Tiền Phong —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Tiền Phong —– Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Tiền Phong —– Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Tiền Phong —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Tiền Phong —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Tiền Phong —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Tiền Phong —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Tiền Phong —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Tiền Phong —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Tiền Phong —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Tiền Phong —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Tiền Phong —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Tiền Phong —– Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Tiền Phong —– Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Tiền Phong —– Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Tiền Phong —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Tiền Phong —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Tiền Phong —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Tiền Phong —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Tiền Phong —– Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Tiền Phong —– Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Tiền Phong —– Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Tiền Phong —– Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Tiền Phong —– Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Tiền Phong —– Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Tiền Phong —– Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Tiền Phong —– Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Tiền Phong —– Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Tiền Phong —– Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Tiền Phong —– Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Tiền Phong —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Tiền Phong —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Tiền Phong —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Tiền Phong —– Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Tiền Phong —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Tiền Phong —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Tiền Phong —– Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Tiền Phong —– Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Tiền Phong —– Cái 136.600

 

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong