Cáp trần

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cáp trần      
1   Cáp đồng trần C 0.75 CADISUN kg Liên hệ
2   Cáp đồng trần C 1 CADISUN kg Liên hệ
3   Cáp đồng trần C 1.25 CADISUN chiếc Liên hệ
4   Cáp đồng trần C 1.5 CADISUN chiếc Liên hệ
5   Cáp đồng trần C 2 CADISUN kg Liên hệ
6   Cáp đồng trần C 2.5 CADISUN kg Liên hệ
7   Cáp đồng trần C 3 CADISUN kg Liên hệ
8   Cáp đồng trần C 3.5 CADISUN kg Liên hệ
9   Cáp đồng trần C 4 CADISUN kg Liên hệ
10   Cáp đồng trần C 5 CADISUN kg Liên hệ
11   Cáp đồng trần C 5.5 CADISUN kg Liên hệ
12   Cáp đồng trần C 6 CADISUN kg Liên hệ
13   Cáp đồng trần C 7 CADISUN kg Liên hệ
14   Cáp đồng trần C 8 CADISUN kg Liên hệ
15   Cáp đồng trần CF 10 CADISUN kg Liên hệ
16   Cáp đồng trần CF 11 CADISUN kg Liên hệ
17   Cáp đồng trần CF 14 CADISUN kg Liên hệ
18   Cáp đồng trần CF 16 CADISUN kg Liên hệ
19   Cáp đồng trần CF 22 CADISUN kg Liên hệ
20   Cáp đồng trần CF 25 CADISUN kg Liên hệ
21   Cáp đồng trần CF 30 CADISUN kg Liên hệ
22   Cáp đồng trần CF 35 CADISUN kg Liên hệ
23   Cáp đồng trần CF 38 CADISUN kg Liên hệ
24   Cáp đồng trần CF 50 CADISUN kg Liên hệ
25   Cáp đồng trần CF 60 CADISUN kg Liên hệ
26   Cáp đồng trần CF 70 CADISUN kg Liên hệ
27   Cáp đồng trần CF 75 CADISUN kg Liên hệ
28   Cáp đồng trần CF 80 CADISUN kg Liên hệ
29   Cáp đồng trần CF 95 CADISUN kg Liên hệ
30   Cáp đồng trần CF 100 CADISUN kg Liên hệ
31   Cáp đồng trần CF 120 CADISUN kg Liên hệ
32   Cáp đồng trần CF 125 CADISUN kg Liên hệ
33   Cáp đồng trần CF 150 CADISUN kg Liên hệ
34   Cáp đồng trần CF 185 CADISUN kg Liên hệ
35   Cáp đồng trần CF 200 CADISUN kg Liên hệ
36   Cáp đồng trần CF 240 CADISUN kg Liên hệ
37   Cáp đồng trần CF 250 CADISUN kg Liên hệ
38   Cáp đồng trần CF 300 CADISUN kg Liên hệ
39   Cáp đồng trần CF 400 CADISUN kg Liên hệ
40   Cáp đồng trần CF 500 CADISUN kg Liên hệ
41   Cáp đồng trần CF 630 CADISUN kg Liên hệ
42   Cáp đồng trần CF 800 CADISUN kg Liên hệ
43   Cáp nhôm trần A 10 CADISUN kg Liên hệ
44   Cáp nhôm trần A 11 CADISUN kg Liên hệ
45   Cáp nhôm trần A 14 CADISUN kg Liên hệ
46   Cáp nhôm trần A 16 CADISUN kg Liên hệ
47   Cáp nhôm trần A 22 CADISUN kg Liên hệ
48   Cáp nhôm trần A 25 CADISUN kg Liên hệ
49   Cáp nhôm trần A 30 CADISUN kg Liên hệ
50   Cáp nhôm trần A 35 CADISUN kg Liên hệ
51   Cáp nhôm trần A 38 CADISUN chiếc Liên hệ
52   Cáp nhôm trần A 50 CADISUN kg Liên hệ
53   Cáp nhôm trần A 50 CADISUN kg Liên hệ
54   Cáp nhôm trần A 60 CADISUN kg Liên hệ
55   Cáp nhôm trần A 70 CADISUN kg Liên hệ
56   Cáp nhôm trần A 70 CADISUN kg Liên hệ
57   Cáp nhôm trần A 75 CADISUN kg Liên hệ
58   Cáp nhôm trần A 80 CADISUN kg Liên hệ
59   Cáp nhôm trần A 95 CADISUN kg Liên hệ
60   Cáp nhôm trần A 95 CADISUN kg Liên hệ
61   Cáp nhôm trần A 100 CADISUN kg Liên hệ
62   Cáp nhôm trần A 120 CADISUN kg Liên hệ
63   Cáp nhôm trần A 125 CADISUN kg Liên hệ
64   Cáp nhôm trần A 150 CADISUN kg Liên hệ
65   Cáp nhôm trần A 185 CADISUN kg Liên hệ
66   Cáp nhôm trần A 240 CADISUN kg Liên hệ
67   Cáp nhôm trần A 300 CADISUN kg Liên hệ
68   Cáp nhôm trần A 400 CADISUN kg Liên hệ
69   Cáp nhôm trần A 400 CADISUN kg Liên hệ
70   Cáp nhôm trần A 500 CADISUN kg Liên hệ
71   Cáp nhôm trần A 560 CADISUN kg Liên hệ
72   Cáp nhôm trần A 630 CADISUN kg Liên hệ
73   Cáp nhôm trần A 800 CADISUN kg Liên hệ
74   Cáp nhôm trần lõi thép As 10/1.8 CADISUN kg Liên hệ
75   Cáp nhôm trần lõi thép As 16/2.7 CADISUN kg Liên hệ
76   Cáp nhôm trần lõi thép As 25/4.2 CADISUN kg Liên hệ
77   Cáp nhôm trần lõi thép As 35/6.2 CADISUN kg Liên hệ
78   Cáp nhôm trần lõi thép As 50/8.0 CADISUN kg Liên hệ
79   Cáp nhôm trần lõi thép As 70/11 CADISUN kg Liên hệ
80   Cáp nhôm trần lõi thép As 70/72 CADISUN kg Liên hệ
81   Cáp nhôm trần lõi thép As 95/16 CADISUN kg Liên hệ
82   Cáp nhôm trần lõi thép As 95/141 CADISUN kg Liên hệ
83   Cáp nhôm trần lõi thép As 120/19 CADISUN kg Liên hệ
84   Cáp nhôm trần lõi thép As 120/27 CADISUN kg Liên hệ
85   Cáp nhôm trần lõi thép As 150/19 CADISUN kg Liên hệ
86   Cáp nhôm trần lõi thép As 150/24 CADISUN kg Liên hệ
87   Cáp nhôm trần lõi thép As 150/34 CADISUN kg Liên hệ
88   Cáp nhôm trần lõi thép As 185/24 CADISUN kg Liên hệ
89   Cáp nhôm trần lõi thép As 185/29 CADISUN kg Liên hệ
90   Cáp nhôm trần lõi thép As 185/43 CADISUN kg Liên hệ
91   Cáp nhôm trần lõi thép As 185/128 CADISUN kg Liên hệ
92   Cáp nhôm trần lõi thép As 240/32 CADISUN kg Liên hệ
93   Cáp nhôm trần lõi thép As 240/39 CADISUN kg Liên hệ
94   Cáp nhôm trần lõi thép As 240/56 CADISUN kg Liên hệ
95   Cáp nhôm trần lõi thép As 300/39 CADISUN kg Liên hệ
96   Cáp nhôm trần lõi thép As 300/48 CADISUN kg Liên hệ
97   Cáp nhôm trần lõi thép As 300/66 CADISUN kg Liên hệ
98   Cáp nhôm trần lõi thép As 300/67 CADISUN kg Liên hệ
99   Cáp nhôm trần lõi thép As 300/204 CADISUN kg Liên hệ
100   Cáp nhôm trần lõi thép As 330/30 CADISUN kg Liên hệ
101   Cáp nhôm trần lõi thép As 330/43 CADISUN kg Liên hệ
102   Cáp nhôm trần lõi thép As 400/18 CADISUN kg Liên hệ
103   Cáp nhôm trần lõi thép As 400/51 CADISUN kg Liên hệ
104   Cáp nhôm trần lõi thép As 400/64 CADISUN kg Liên hệ
105   Cáp nhôm trần lõi thép As 400/93 CADISUN kg Liên hệ

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong