Cáp điều khiển

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cáp điều khiển      
1   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 2×0.5 CADISUN mét dài 14.728 VND
2   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 3×0.5 CADISUN mét dài 17.286 VND
3   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 4×0.5 CADISUN mét dài 20.044 VND
4   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 5×0.5 CADISUN mét dài 23.002 VND
5   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 6×0.5 CADISUN mét dài 25.516 VND
6   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 7×0.5 CADISUN mét dài 28.387 VND
7   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 8×0.5 CADISUN mét dài 31.988 VND
8   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 9×0.5 CADISUN mét dài 34.858 VND
9   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 10×0.5 CADISUN mét dài 37.104 VND
10   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 11×0.5 CADISUN mét dài 38.382 VND
11   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 12×0.5 CADISUN mét dài 40.969 VND
12   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 13×0.5 CADISUN mét dài 43.470 VND
13   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 14×0.5 CADISUN mét dài 45.012 VND
14   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 15×0.5 CADISUN mét dài 48.005 VND
15   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 16×0.5 CADISUN mét dài 50.099 VND
16   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 17×0.5 CADISUN mét dài 52.828 VND
17   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 18×0.5 CADISUN mét dài 54.370 VND
18   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 19×0.5 CADISUN mét dài 55.912 VND
19   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 20×0.5 CADISUN mét dài 60.346 VND
20   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 30×0.5 CADISUN mét dài 81.547 VND
21   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 2×0.75 CADISUN mét dài 16.649 VND
22   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 3×0.75 CADISUN mét dài 19.936 VND
23   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 4×0.75 CADISUN mét dài 23.352 VND
24   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 5×0.75 CADISUN mét dài 26.119 VND
25   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 6×0.75 CADISUN mét dài 30.244 VND
26   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 7×0.75 CADISUN mét dài 33.829 VND
27   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 8×0.75 CADISUN mét dài 37.352 VND
28   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 9×0.75 CADISUN mét dài 40.918 VND
29   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 10×0.75 CADISUN mét dài 44.442 VND
30   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 11×0.75 CADISUN mét dài 46.322 VND
31   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 12×0.75 CADISUN mét dài 49.691 VND
32   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 13×0.75 CADISUN mét dài 52.836 VND
33   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 14×0.75 CADISUN mét dài 54.976 VND
34   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 15×0.75 CADISUN mét dài 58.612 VND
35   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 16×0.75 CADISUN mét dài 61.066 VND
36   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 17×0.75 CADISUN chiếc 64.657 VND
37   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 18×0.75 CADISUN mét dài 66.798 VND
38   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 19×0.75 CADISUN mét dài 68.940 VND
39   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 20×0.75 CADISUN mét dài 74.309 VND
40   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 30×0.75 CADISUN mét dài 102.223 VND
41   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 2×1.0 CADISUN mét dài 19.040 VND
42   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 3×1.0 CADISUN mét dài 23.215 VND
43   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 4×1.0 CADISUN mét dài 26.762 VND
44   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 5×1.0 CADISUN mét dài 31.211 VND
45   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 6×1.0 CADISUN mét dài 36.324 VND
46   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 7×1.0 CADISUN mét dài 40.471 VND
47   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 8×1.0 CADISUN mét dài 44.915 VND
48   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 9×1.0 CADISUN mét dài 49.572 VND
49   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 10×1.0 CADISUN mét dài 54.260 VND
50   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 11×1.0 CADISUN mét dài 56.965 VND
51   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 12×1.0 CADISUN mét dài 60.952 VND
52   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 13×1.0 CADISUN mét dài 65.165 VND
53   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 14×1.0 CADISUN mét dài 68.134 VND
54   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 15×1.0 CADISUN mét dài 72.642 VND
55   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 16×1.0 CADISUN mét dài 76.135 VND
56   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 17×1.0 CADISUN mét dài 80.800 VND
57   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 18×1.0 CADISUN mét dài 83.770 VND
58   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 19×1.0 CADISUN mét dài 86.740 VND
59   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 20×1.0 CADISUN lít 93.133 VND
60   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 30×1.0 CADISUN mét dài 130.289 VND
61   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 2×1.5 CADISUN mét dài 21.834 VND
62   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 3×1.5 CADISUN mét dài 27.140 VND
63   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 4×1.5 CADISUN mét dài 32.077 VND
64   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 5×1.5 CADISUN mét dài 37.826 VND
65   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 6×1.5 CADISUN mét dài 43.584 VND
66   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 7×1.5 CADISUN mét dài 49.306 VND
67   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 8×1.5 CADISUN mét dài 55.070 VND
68   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 9×1.5 CADISUN mét dài 61.075 VND
69   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 10×1.5 CADISUN mét dài 66.565 VND
70   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 11×1.5 CADISUN mét dài 70.451 VND
71   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 12×1.5 CADISUN mét dài 75.818 VND
72   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 13×1.5 CADISUN mét dài 81.202 VND
73   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 14×1.5 CADISUN mét dài 85.326 VND
74   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 15×1.5 CADISUN mét dài 91.396 VND
75   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 16×1.5 CADISUN mét dài 96.617 VND
76   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 17×1.5 CADISUN mét dài 102.476 VND
77   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 18×1.5 CADISUN mét dài 106.602 VND
78   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 19×1.5 CADISUN mét dài 110.728 VND
79   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 20×1.5 CADISUN mét dài 117.420 VND
80   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 30×1.5 CADISUN mét dài 166.944 VND
81   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 2×2.5 CADISUN mét dài 27.473 VND
82   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 3×2.5 CADISUN mét dài 35.308 VND
83   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 4×2.5 CADISUN mét dài 43.572 VND
84   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 5×2.5 CADISUN mét dài 51.372 VND
85   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 6×2.5 CADISUN mét dài 60.336 VND
86   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 7×2.5 CADISUN mét dài 68.905 VND
87   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 8×2.5 CADISUN mét dài 76.868 VND
88   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 9×2.5 CADISUN mét dài 85.746 VND
89   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 10×2.5 CADISUN mét dài 93.768 VND
90   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 11×2.5 CADISUN mét dài 100.009 VND
91   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 12×2.5 CADISUN mét dài 107.978 VND
92   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 13×2.5 CADISUN mét dài 116.028 VND
93   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 14×2.5 CADISUN mét dài 122.498 VND
94   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 15×2.5 CADISUN mét dài 131.261 VND
95   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 16×2.5 CADISUN mét dài 138.674 VND
96   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 17×2.5 CADISUN mét dài 147.472 VND
97   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 18×2.5 CADISUN mét dài 153.944 VND
98   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 19×2.5 CADISUN mét dài 160.417 VND
99   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 20×2.5 CADISUN mét dài 170.564 VND
100   Cáp điều khiển có màn chắn Cadisun CVV-S 30×2.5 CADISUN mét dài 245.036 VND
101   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 2x 0.5 CADISUN mét dài 5.300 VND
102   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 3x 0.5 CADISUN mét dài 6.991 VND
103   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 4x 0.5 CADISUN mét dài 9.209 VND
104   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 5x 0.5 CADISUN mét dài 11.110 VND
105   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 6x 0.5 CADISUN mét dài 13.356 VND
106   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 7x 0.5 CADISUN mét dài 15.264 VND
107   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 12x 0.5 CADISUN mét dài 26.808 VND
108   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 18x 0.5 CADISUN mét dài 37.124 VND
109   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 27x 0.5 CADISUN mét dài 53.879 VND
110   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 36x 0.5 CADISUN mét dài 69.814 VND
111   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 48x 0.5 CADISUN mét dài 91.454 VND
112   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 60x 0.5 CADISUN mét dài 112.804 VND
113   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 2x 0.75 CADISUN mét dài 7.255 VND
114   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 3×0.75 CADISUN mét dài 9.739 VND
115   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 4x 0.75 CADISUN mét dài 12.340 VND
116   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 5x 0.75 CADISUN mét dài 15.095 VND
117   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 6x 0.75 CADISUN mét dài 17.946 VND
118   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 7x 0.75 CADISUN mét dài 20.837 VND
119   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 12x 075 CADISUN mét dài 35.010 VND
120   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 18x 0.75 CADISUN mét dài 50.540 VND
121   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 27x 0.75 CADISUN mét dài 74.021 VND
122   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 36x 0.75 CADISUN mét dài 96.742 VND
123   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 48x 0.75 CADISUN mét dài 127.495 VND
124   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 60x 0.75 CADISUN mét dài 158.357 VND
125   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 2×1.0 CADISUN mét dài 8.968 VND
126   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 3x 1.0 CADISUN mét dài 12.121 VND
127   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 4x 1.0 CADISUN mét dài 15.461 VND
128   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 5x 1.0 CADISUN mét dài 18.985 VND
129   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 6x 1.0 CADISUN mét dài 22.765 VND
130   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 7x 1.0 CADISUN mét dài 26.171 VND
131   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 12x 1.0 CADISUN mét dài 44.098 VND
132   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 18x 1.0 CADISUN mét dài 63.666 VND
133   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 27x 1.0 CADISUN mét dài 94.117 VND
134   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 36x 1.0 CADISUN mét dài 123.924 VND
135   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 48x 1.0 CADISUN mét dài 163.738 VND
136   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 60x 1.0 CADISUN mét dài 203.711 VND
137   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 2x 1.5 CADISUN mét dài 12.065 VND
138   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 3x 1.5 CADISUN mét dài 16.624 VND
139   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 4x 1.5 CADISUN mét dài 21.238 VND
140   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 5x 1.5 CADISUN mét dài 26.090 VND
141   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 6x 1.5 CADISUN mét dài 31.330 VND
142   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 7x 1.5 CADISUN mét dài 35.983 VND
143   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 12x 1.5 CADISUN mét dài 60.098 VND
144   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 18x 1.5 CADISUN mét dài 88.211 VND
145   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 27x 1.5 CADISUN mét dài 131.435 VND
146   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 36x 1.5 CADISUN mét dài 173.647 VND
147   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 48x 1.5 CADISUN mét dài 229.638 VND
148   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 60x 1.5 CADISUN mét dài 287.246 VND
149   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 2x 2.5 CADISUN mét dài 18.014 VND
150   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 3x 2.5 CADISUN mét dài 25.187 VND
151   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 4x 2.5 CADISUN mét dài 32.648 VND
152   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 5x 2.5 CADISUN mét dài 39.668 VND
153   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 6x 2.5 CADISUN mét dài 47.726 VND
154   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 7x 2.5 CADISUN mét dài 55.381 VND
155   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 12x 2.5 CADISUN mét dài 93.196 VND
156   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 18x 2.5 CADISUN mét dài 138.247 VND
157   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 27x 2.5 CADISUN mét dài 206.174 VND
158   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 36x 2.5 CADISUN mét dài 272.717 VND
159   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 48x 2.5 CADISUN mét dài 360.757 VND
160   Cáp điều khiển không chắn, mềm Cadisun CVV 60x 2.5 CADISUN mét dài 448.764 VND
161   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 1.25 CADISUN mét dài 11.009 VND
162   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 1.25 CADISUN mét dài 14.512 VND
163   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 1.25 CADISUN mét dài 20.446 VND
164   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 1.25 CADISUN mét dài 24.214 VND
165   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 1.25 CADISUN mét dài 27.470 VND
166   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 1.25 CADISUN mét dài 30.565 VND
167   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 1.25 CADISUN mét dài 35.803 VND
168   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 1.25 CADISUN mét dài 43.556 VND
169   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 1.25 CADISUN mét dài 51.182 VND
170   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 15x 1.25 CADISUN mét dài 62.316 VND
171   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 1.25 CADISUN mét dài 80.228 VND
172   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 30x 1.25 CADISUN mét dài 116.348 VND
173   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 2.0 CADISUN mét dài 16.052 VND
174   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 2.0 CADISUN mét dài 23.899 VND
175   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 2.0 CADISUN mét dài 29.933 VND
176   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 2.0 CADISUN mét dài 35.389 VND
177   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 2.0 CADISUN mét dài 41.732 VND
178   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 2.0 CADISUN mét dài 46.984 VND
179   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 2.0 CADISUN mét dài 54.353 VND
180   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 2.0 CADISUN mét dài 67.681 VND
181   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 2.0 CADISUN mét dài 78.920 VND
182   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 15x 2.0 CADISUN mét dài 97.076 VND
183   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 2.0 CADISUN mét dài 126.373 VND
184   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 30x 2.0 CADISUN mét dài 186.078 VND
185   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 3.5 CADISUN mét dài 24.872 VND
186   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 3.5 CADISUN mét dài 36.037 VND
187   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 3.5 CADISUN mét dài 46.174 VND
188   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 3.5 CADISUN mét dài 56.542 VND
189   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 3.5 CADISUN mét dài 66.916 VND
190   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 3.5 CADISUN mét dài 76.078 VND
191   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 3.5 CADISUN mét dài 88.532 VND
192   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 3.5 CADISUN mét dài 109.652 VND
193   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 3.5 CADISUN mét dài 128.886 VND
194   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 15x 3.5 CADISUN mét dài 159.487 VND
195   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 3.5 CADISUN mét dài 209.894 VND
196   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 30x 3.5 CADISUN mét dài 310.885 VND
197   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 5.5 CADISUN mét dài 38.348 VND
198   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 5.5 CADISUN mét dài 53.430 VND
199   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 5.5 CADISUN mét dài 69.887 VND
200   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 5.5 CADISUN mét dài 85.741 VND
201   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 5.5 CADISUN mét dài 101.862 VND
202   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 5.5 CADISUN mét dài 116.132 VND
203   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 5.5 CADISUN mét dài 133.602 VND
204   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 5.5 CADISUN mét dài 166.674 VND
205   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 5.5 CADISUN mét dài 197.018 VND
206   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 15x 5.5 CADISUN mét dài 244.616 VND
207   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 5.5 CADISUN mét dài 323.318 VND
208   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 8.0 CADISUN mét dài 52.603 VND
209   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 8.0 CADISUN mét dài 75.042 VND
210   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 8.0 CADISUN mét dài 97.297 VND
211   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 8.0 CADISUN mét dài 119.983 VND
212   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 8.0 CADISUN mét dài 143.023 VND
213   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 8.0 CADISUN mét dài 163.501 VND
214   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 8.0 CADISUN mét dài 188.498 VND
215   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 8.0 CADISUN mét dài 236.413 VND
216   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 8.0 CADISUN mét dài 279.196 VND
217   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 14.0 CADISUN mét dài 84.949 VND
218   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 14.0 CADISUN mét dài 121.286 VND
219   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 14.0 CADISUN mét dài 158.635 VND
220   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 14.0 CADISUN mét dài 196.883 VND
221   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 14.0 CADISUN mét dài 235.944 VND
222   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 22.0 CADISUN mét dài 126.504 VND
223   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 22.0 CADISUN mét dài 182.182 VND
224   Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 22.0 CADISUN mét dài 239.543 VND
225   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 69.600 VND
226   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 18.000 VND
227   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 22.800 VND
228   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 15.120 VND
229   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx0,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 82.800 VND
230   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx0,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 63.600 VND
231   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx0,5 SQmm – SangJin   chiếc 11.760 VND
232   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,5 SQmm – SangJin   chiếc 14.400 VND
233   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx0,5 SQmm – SangJin   chiếc 17.640 VND
234   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx0,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 42.600 VND
235   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx0,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 36.000 VND
236   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 91.200 VND
237   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx0,5 SQmm – SangJin   chiếc 23.400 VND
238   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 201.600 VND
239   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 15Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 156.000 VND
240   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx0,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 29.400 VND
241   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 5Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 54.000 VND
242   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 48.120 VND
243   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 34.440 VND
244   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 27.000 VND
245   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 20.280 VND
246   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 76.560 VND
247   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 57.360 VND
248   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 50.400 VND
249   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 40.560 VND
250   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 62.040 VND
251   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 80.400 VND
252   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 46.320 VND
253   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 36.600 VND
254   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx1,5 SQmm – SangJin SangJin mét dài 27.360 VND
255   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 167.760 VND
256   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 129.600 VND
257   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx1,25 SQmm – SangJin SangJin mét dài 90.960 VND
258   Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx0,75 SQmm – SangJin SangJin mét dài 31.680 VND
259   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×0.5 (2×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 6.180 VND
260   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 7.284 VND
261   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×1 (2×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 8.508 VND
262   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×1.25 (2×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 8.976 VND
263   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×1.5 (2×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 10.608 VND
264   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×2 (2×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 12.744 VND
265   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×2.5 (2×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 14.844 VND
266   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×3 (2×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 18.060 VND
267   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×3.5 (2×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.908 VND
268   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 21.336 VND
269   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×5.5 (2×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.972 VND
270   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 29.904 VND
271   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×8 (2×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 38.304 VND
272   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 47.124 VND
273   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×11 (2×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 50.400 VND
274   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×14 (2×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 64.428 VND
275   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×16 (2×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 74.928 VND
276   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×22 (2×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 105.168 VND
277   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×25 (2×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 118.524 VND
278   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×30 (2×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 135.156 VND
279   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×35 (2×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 159.432 VND
280   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×38 (2×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 168.756 VND
281   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-2×50 (2×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 221.424 VND
282   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×0.5 (3×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 7.476 VND
283   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×0.75 (3×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 9.144 VND
284   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×1 (3×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 11.088 VND
285   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×1.25 (3×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 11.844 VND
286   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×1.5 (3×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 14.280 VND
287   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×2 (3×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 17.472 VND
288   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×2.5 (3×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 20.580 VND
289   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×3 (3×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 24.696 VND
290   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×3.5 (3×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.468 VND
291   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×4 (3×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 30.408 VND
292   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×5.5 (3×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 40.068 VND
293   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×6 (3×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 42.924 VND
294   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×8 (3×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 55.356 VND
295   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×10 (3×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 68.544 VND
296   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×11 (3×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 73.248 VND
297   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×14 (3×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 93.996 VND
298   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×16 (3×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 105.168 VND
299   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×22 (3×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 147.924 VND
300   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×25 (3×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 168.588 VND
301   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×30 (3×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 193.284 VND
302   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×35 (3×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 229.908 VND
303   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×38 (3×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 244.356 VND
304   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×50 (3×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 318.780 VND
305   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-3×1.2 (3×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 11.688 VND
306   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×0.5 (4×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 8.808 VND
307   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×0.75 (4×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 11.184 VND
308   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×1 (4×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 13.764 VND
309   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×1.25 (4×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 14.772 VND
310   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×1.5 (4×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 17.976 VND
311   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×2 (4×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 22.176 VND
312   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 25.704 VND
313   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×3 (4×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 32.004 VND
314   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×3.5 (4×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 35.784 VND
315   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 39.564 VND
316   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×5.5 (4×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 52.584 VND
317   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 56.364 VND
318   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×8 (4×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 72.828 VND
319   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 90.216 VND
320   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×11 (4×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 96.600 VND
321   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×14 (4×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 124.404 VND
322   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×16 (4×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 139.272 VND
323   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×22 (4×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 197.904 VND
324   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×25 (4×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 224.616 VND
325   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×30 (4×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 256.788 VND
326   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×35 (4×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 304.584 VND
327   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×38 (4×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 323.568 VND
328   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×50 (4×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 426.552 VND
329   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×1.2 (4×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 14.604 VND
330   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV -CĐ min 0,8 ( CĐ bt 1,0) ĐL TPHCM 2009 CADIVI mét dài 27.048 VND
331   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×0.5 (5×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 10.152 VND
332   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×0.75 (5×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 13.200 VND
333   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×1 (5×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 16.404 VND
334   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×1.25 (5×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 17.640 VND
335   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×1.5 (5×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 21.756 VND
336   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×2 (5×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 26.292 VND
337   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×2.5 (5×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 31.500 VND
338   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×3 (5×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 39.312 VND
339   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×3.5 (5×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 43.932 VND
340   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×4 (5×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 48.636 VND
341   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×5.5 (5×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 64.764 VND
342   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×6 (5×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 69.384 VND
343   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×8 (5×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 89.964 VND
344   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×10 (5×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 112.056 VND
345   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×11 (5×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 119.952 VND
346   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×14 (5×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 153.972 VND
347   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×16 (5×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 173.124 VND
348   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×22 (5×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 242.172 VND
349   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×25 (5×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 275.856 VND
350   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×30 (5×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 317.184 VND
351   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×35 (5×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 377.076 VND
352   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×38 (5×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 401.520 VND
353   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×50 (5×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 523.908 VND
354   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-5×1.2 (5×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 17.388 VND
355   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×0.5 (7×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 12.876 VND
356   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×0.75 (7×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 17.136 VND
357   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×1 (7×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 21.588 VND
358   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×1.25 (7×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 23.268 VND
359   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×1.5 (7×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 28.896 VND
360   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×2 (7×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 35.532 VND
361   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×2.5 (7×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 42.756 VND
362   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×3 (7×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 53.508 VND
363   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×3.5 (7×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 59.808 VND
364   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×4 (7×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 66.528 VND
365   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×5.5 (7×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 88.704 VND
366   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×6 (7×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 95.256 VND
367   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×8 (7×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 124.404 VND
368   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×10 (7×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 154.644 VND
369   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×11 (7×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI 165.984 VND
370   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×14 (7×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 213.192 VND
371   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×16 (7×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 239.652 VND
372   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×22 (7×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 334.656 VND
373   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×25 (7×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 381.276 VND
374   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×30 (7×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 438.648 VND
375   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×35 (7×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 522.648 VND
376   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×38 (7×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 555.912 VND
377   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×50 (7×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 725.592 VND
378   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-7×1.2 (7×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 22.848 VND
379   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×0.5 (8×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 15.264 VND
380   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×0.75 (8×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 20.160 VND
381   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×1 (8×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 25.116 VND
382   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×1.25 (8×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.216 VND
383   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×1.5 (8×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 33.684 VND
384   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×2 (8×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 40.992 VND
385   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×2.5 (8×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 49.224 VND
386   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×3 (8×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 61.656 VND
387   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×3.5 (8×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 68.964 VND
388   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×4 (8×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 76.608 VND
389   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×5.5 (8×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 102.564 VND
390   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×6 (8×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 110.040 VND
391   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×8 (8×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 143.472 VND
392   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×10 (8×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 178.164 VND
393   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×11 (8×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 190.680 VND
394   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×14 (8×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 245.196 VND
395   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×16 (8×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 278.964 VND
396   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×22 (8×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 380.856 VND
397   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×25 (8×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 434.616 VND
398   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×30 (8×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 499.212 VND
399   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×35 (8×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 594.888 VND
400   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×38 (8×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 632.772 VND
401   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×50 (8×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 826.896 VND
402   Cáp điều khiển không màn chắn Cadivi DVV-8×1.2 (8×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 26.208 VND
403   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×0.5 (2×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 11.145 VND
404   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 13.392 VND
405   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×1 (2×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 15.638 VND
406   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×1.25 (2×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 16.516 VND
407   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×1.5 (2×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.036 VND
408   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×2 (2×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 22.176 VND
409   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×2.5 (2×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 25.300 VND
410   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×3 (2×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 30.240 VND
411   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×3.5 (2×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 32.860 VND
412   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 34.272 VND
413   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×5.5 (2×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 42.436 VND
414   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 44.956 VND
415   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×8 (2×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 56.044 VND
416   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 64.713 VND
417   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×11 (2×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 68.846 VND
418   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×14 (2×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 86.385 VND
419   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×16 (2×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 95.860 VND
420   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×22 (2×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 132.249 VND
421   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×25 (2×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 148.982 VND
422   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×30 (2×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 169.848 VND
423   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×35 (2×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 199.886 VND
424   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×38 (2×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 211.881 VND
425   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2×50 (2×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 273.974 VND
426   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×0.5 (3×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 13.507 VND
427   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×0.75 (3×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 16.387 VND
428   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×1 (3×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.382 VND
429   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×1.25 (3×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 20.563 VND
430   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×1.5 (3×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 24.091 VND
431   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×2 (3×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.417 VND
432   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×2.5 (3×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 31.651 VND
433   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×3 (3×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 38.304 VND
434   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×3.5 (3×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 41.932 VND
435   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×4 (3×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 45.864 VND
436   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×5.5 (3×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 55.944 VND
437   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×6 (3×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 59.472 VND
438   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×8 (3×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 74.289 VND
439   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×10 (3×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 90.518 VND
440   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×11 (3×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 96.364 VND
441   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×14 (3×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 121.867 VND
442   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×16 (3×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 136.080 VND
443   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×22 (3×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 187.992 VND
444   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×25 (3×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 213.192 VND
445   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×30 (3×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 243.230 VND
446   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×35 (3×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 287.884 VND
447   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×38 (3×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 305.524 VND
448   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×50 (3×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 396.144 VND
449   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×1.2 (3×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.368 VND
450   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-3×1.2 (3×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.368 VND
451   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×0.5 (4×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 16.041 VND
452   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×0.75 (4×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 19.641 VND
453   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×1.25 (4×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 24.998 VND
454   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×1.5 (4×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 29.534 VND
455   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×2 (4×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 33.868 VND
456   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 39.513 VND
457   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×3 (4×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 48.081 VND
458   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×3.5 (4×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 52.819 VND
459   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 57.859 VND
460   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×5.5 (4×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 70.862 VND
461   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 75.499 VND
462   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×8 (4×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 95.961 VND
463   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 117.331 VND
464   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×11 (4×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 125.092 VND
465   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×14 (4×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 159.062 VND
466   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×16 (4×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 177.408 VND
467   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×22 (4×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 246.456 VND
468   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×25 (4×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 279.720 VND
469   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×30 (4×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 319.636 VND
470   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×35 (4×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 378.907 VND
471   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×38 (4×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 402.091 VND
472   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×50 (4×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 522.244 VND
473   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×1.2 (4×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 23.587 VND
474   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVVm/Sc-4×1.5 (4×30/0.25) -0,6/1kV CADIVI mét dài 26.913 VND
475   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVVm/Sc-4×2.5 (4×50/0.25) -0,6/1kV CADIVI mét dài 37.800 VND
476   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVVm/Sc-4×4 (4×56/0.30) -0,6/1kV CADIVI mét dài 55.641 VND
477   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVVm/Sc-4×6 (4×84/0.30) -0,6/1kV CADIVI mét dài 77.112 VND
478   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2Px1.5 (4×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 33.768 VND
479   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-2Px2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 43.747 VND
480   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×0.5 (5×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 18.432 VND
481   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×0.75 (5×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 22.780 VND
482   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×1 (5×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.417 VND
483   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×1.25 (5×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 29.232 VND
484   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×1.5 (5×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 34.977 VND
485   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×2 (5×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 38.707 VND
486   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×2.5 (5×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 45.259 VND
487   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×3 (5×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 55.238 VND
488   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×3.5 (5×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 60.984 VND
489   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×4 (5×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 66.931 VND
490   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×5.5 (5×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 86.184 VND
491   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×6 (5×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 91.828 VND
492   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×8 (5×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 117.230 VND
493   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×10 (5×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 144.345 VND
494   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×11 (5×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 153.921 VND
495   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×14 (5×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 195.955 VND
496   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×16 (5×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 218.433 VND
497   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×22 (5×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 303.206 VND
498   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×25 (5×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 344.030 VND
499   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×30 (5×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 394.228 VND
500   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×35 (5×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 467.510 VND
501   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×38 (5×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 496.540 VND
502   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×50 (5×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 645.523 VND
503   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5×1.2 (5×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 27.518 VND
504   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×0.5 (7×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 22.680 VND
505   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×0.75 (7×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 28.627 VND
506   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×1 (7×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 34.675 VND
507   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×1.25 (7×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 37.195 VND
508   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×1.5 (7×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 44.956 VND
509   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×2 (7×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 50.400 VND
510   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×2.5 (7×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 59.270 VND
511   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×3 (7×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 72.777 VND
512   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×3.5 (7×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 80.136 VND
513   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×4 (7×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 88.502 VND
514   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×5.5 (7×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 115.819 VND
515   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×6 (7×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 124.185 VND
516   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×8 (7×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 159.364 VND
517   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×10 (7×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 196.660 VND
518   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×11 (7×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 210.067 VND
519   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×14 (7×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 267.624 VND
520   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×16 (7×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 299.678 VND
521   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×22 (7×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 415.296 VND
522   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×25 (7×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 471.844 VND
523   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×30 (7×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 541.296 VND
524   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×35 (7×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 643.003 VND
525   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×38 (7×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 683.222 VND
526   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×50 (7×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 889.761 VND
527   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7×1.2 (7×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 34.977 VND
528   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×0.5 (8×1/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 26.208 VND
529   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×0.75 (8×1/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 32.860 VND
530   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×1 (8×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 40.017 VND
531   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×1.25 (8×7/0.45) -0,6/1kV CADIVI mét dài 42.739 VND
532   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×1.5 (8×7/0.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 51.609 VND
533   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×2 (8×7/0.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 57.859 VND
534   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×2.5 (8×7/0.67) -0,6/1kV CADIVI mét dài 68.040 VND
535   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×3 (8×7/0.74) -0,6/1kV CADIVI mét dài 83.664 VND
536   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×3.5 (8×7/0.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 91.828 VND
537   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×4 (8×7/0.85) -0,6/1kV CADIVI mét dài 101.304 VND
538   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×5.5 (8×7/1) -0,6/1kV CADIVI mét dài 133.156 VND
539   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×6 (8×7/1.04) -0,6/1kV CADIVI mét dài 142.228 VND
540   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×8 (8×7/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 183.052 VND
541   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×10 (8×7/1.35) -0,6/1kV CADIVI mét dài 225.489 VND
542   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×11 (8×7/1.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 240.710 VND
543   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×14 (8×7/1.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 306.936 VND
544   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×16 (8×7/1.7) -0,6/1kV CADIVI mét dài 342.316 VND
545   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×22 (8×7/2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 472.449 VND
546   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×25 (8×7/2.14) -0,6/1kV CADIVI mét dài 537.667 VND
547   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×30 (8×7/2.3) -0,6/1kV CADIVI mét dài 616.593 VND
548   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×35 (8×7/2.52) -0,6/1kV CADIVI mét dài 731.707 VND
549   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×38 (8×7/2.6) -0,6/1kV CADIVI mét dài 777.470 VND
550   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×50 (8×19/1.8) -0,6/1kV CADIVI mét dài 1.012.939 VND
551   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8×1.2 (8×1/1.2) -0,6/1kV CADIVI mét dài 39.715 VND
552   Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4×1 (4×7/0.4) -0,6/1kV CADIVI mét dài 23.486 VND
553   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 5 x 1 Gold cup mét dài 14.547 VND
554   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 6 x 1 Gold cup mét dài 16.961 VND
555   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 7 x 1 Gold cup mét dài 18.750 VND
556   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 9 x 1 Gold cup mét dài 24.359 VND
557   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 10 x 1 Gold cup mét dài 27.565 VND
558   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 12 x 1 Gold cup mét dài 32.278 VND
559   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 14 x 1 Gold cup mét dài 35.126 VND
560   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 16 x 1 Gold cup mét dài 39.943 VND
561   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 19 x 1 Gold cup mét dài 46.841 VND
562   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 24 x 1 Gold cup mét dài 61.087 VND
563   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 5 x 1,5 Gold cup mét dài 20.112 VND
564   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 6 x 1.5 Gold cup mét dài 23.678 VND
565   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 7 x 1,5 Gold cup mét dài 26.265 VND
566   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 9 x 1,5 Gold cup mét dài 34.541 VND
567   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 10 x 1,5 Gold cup mét dài 37.845 VND
568   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 12 x 1,5 Gold cup mét dài 45.648 VND
569   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 14 x 1,5 Gold cup mét dài 50.695 VND
570   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 16 x 1,5 Gold cup mét dài 59.032 VND
571   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 19 x 1,5 Gold cup mét dài 66.394 VND
572   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 24 x 1,5 Gold cup mét dài 84.534 VND
573   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 5 x 2,5 Gold cup mét dài 30.987 VND
574   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 6 x 2,5 Gold cup mét dài 37.404 VND
575   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 7 x 2,5 Gold cup mét dài 41.993 VND
576   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 9 x 2,5 Gold cup mét dài 56.822 VND
577   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 10 x 2,5 Gold cup mét dài 61.711 VND
578   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 12 x 2,5 Gold cup mét dài 74.107 VND
579   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 14 x 2,5 Gold cup mét dài 81.094 VND
580   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 16 x 2,5 Gold cup mét dài 91.392 VND
581   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 19 x 2,5 Gold cup mét dài 109.954 VND
582   Cáp điều khiển không màn chắn Goldcup CVV 24 x 2,5 Gold cup mét dài 139.256 VND
583   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 5 x 1 Gold cup mét dài 20.985 VND
584   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 6 x 1 Gold cup mét dài 24.542 VND
585   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 7 x 1 Gold cup mét dài 26.195 VND
586   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 9 x 1 Gold cup mét dài 30.837 VND
587   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 10 x 1 Gold cup mét dài 36.258 VND
588   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 12 x 1 Gold cup mét dài 41.371 VND
589   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 14 x 1 Gold cup mét dài 47.053 VND
590   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 16 x 1 Gold cup mét dài 52.458 VND
591   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 19 x 1 Gold cup mét dài 58.007 VND
592   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 24 x 1 Gold cup mét dài 76.088 VND
593   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 5 x 1.5 Gold cup mét dài 25.331 VND
594   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 6 x 1.5 Gold cup mét dài 29.782 VND
595   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 7 x 1.5 Gold cup mét dài 32.688 VND
596   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 9 x 1.5 Gold cup mét dài 43.770 VND
597   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 10 x 1.5 Gold cup mét dài 48.231 VND
598   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 12 x 1.5 Gold cup mét dài 55.686 VND
599   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 14 x 1.5 Gold cup mét dài 61.144 VND
600   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 16 x 1.5 Gold cup mét dài 71.445 VND
601   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 19 x 1.5 Gold cup mét dài 86.464 VND
602   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 24 x 1.5 Gold cup mét dài 105.970 VND
603   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 5 x 2.5 Gold cup mét dài 39.324 VND
604   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 6 x 2.5 Gold cup mét dài 44.934 VND
605   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 7 x 2.5 Gold cup mét dài 50.081 VND
606   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 9 x 2.5 Gold cup mét dài 64.797 VND
607   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 10 x 2.5 Gold cup mét dài 69.681 VND
608   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 12 x 2.5 Gold cup mét dài 81.345 VND
609   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 14 x 2.5 Gold cup mét dài 96.442 VND
610   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 16 x 2.5 Gold cup mét dài 117.691 VND
611   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 19 x 2.5 Gold cup mét dài 126.750 VND
612   Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 24 x 2.5 Gold cup mét dài 175.377 VNDa

>>>Dây điện CADIVI

>>>> Dây điện Vinacap