Trang chủ » Máy bơm công nghiệp » Bơm đứng, nhiều tầng

Bơm đứng, nhiều tầng

Ebara EVM 11N5/1.1

Mô tả : Bơm trục đứng, 1.1HP

Q [ m3/h ]

0.0

1.2

2.4

3.6

4.5

H [ m ]

102.0

92.0

77.0

56.5

36.3

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Sử dụng : Hệ thống nước

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  167.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  25.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  31.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  33.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  39.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  49.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  81.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  142.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  143.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  151.178.000 

 

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

Ebara CVM AM/15

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

 Ebara CVM AM/15

Mô tả : bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Q [ m3/h ]

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.8

H [ m ]

79.0

74.6

69.1

62.3

54.0

28.0

Sử dụng : Hệ thống nước

Giao hàng : 1 tuần

Ebara CVM B/25

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

Ebara CVM B/25

bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Sử dụng : Hệ thống nước

Giao hàng : 1 tuần

Ebara EVM 3 4N5/0.55

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

Ebara EVM 3 4N5/0.55

Mô tả : Bơm trục đứng, 0.75 HP

Q [ m3/h ]

0.0

1.2

2.4

3.6

4.5

H [ m ]

37.2

33.4

27.9

20.6

13.2

Sử dụng : Hệ thống nước

Giao hàng : 1 tuần

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  167.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  25.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  31.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  33.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  39.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  49.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  81.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  142.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  143.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  151.178.000  

Ebara EVM 3 5N5/0.55

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm
Mô tả : Bơm trục đứng , 0.75HP

Q [ m3/h ]

0.0

1.2

2.4

3.6

4.5

H [ m ]

46.5

42.0

34.9

25.8

16.5

Sử dụng : Hệ thống nước

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  167.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  25.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  31.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  33.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  39.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  49.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  81.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  142.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  143.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  151.178.000  

Ebara EVM 5 4N5/0.75

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

Mô tả : Bơm trục đứng, 0.75HP

Q [ m3/h ]

0.0

2.4

3.6

4.5

6.0

7.8

H [ m ]

40.5

36.8

33.8

30.8

24.5

13.8

Sử dụng : Hệ thống nước

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  18.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  157.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  24.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  30.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  32.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  37.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  48.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  80.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  140.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  140.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  150.178.000