Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy

Phụ kiện PVC Dismy

Ba chạc PVC 90° CB phun Dismy

Tê thu PVCDismy

ba-chac-cb-pvc-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Dismy —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Dismy —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Dismy —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Dismy —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Dismy —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Dismy —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Dismy —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Dismy —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Dismy —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Dismy —– Cái 460.000

 

Ba chạc 90° PVC Dismy

Tê PVC Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Dismy  Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 123.000

>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong
>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Ba chạc PVC 45° phun Dismy

Y PVC Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Dismy Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Dismy Ø 160 Cái 295.000

>>>Ống PPR chịu tia cực tím
>>>> Phụ Kiện uPVC

Nối góc PVC ren trong Dismy

Cút PVC ren trong Dismy

noi-goc-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc ren trong PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 2.100
Nối góc ren trong PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 2.700

 

Nối góc PVC 45° phun Dismy

Chếch PVC Dismy

chech-pvc

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Dismy Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Dismy Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Dismy Ø 180 Cái 265.000

 

Bạc CB ép phun Euro Pipe

Bạc CB ép phun Euro Pipe

bac-cb-ep-phun>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Dismy —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Dismy —– Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Dismy —– Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Dismy —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Dismy —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Dismy —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Dismy —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Dismy —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Dismy —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Dismy —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Dismy —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Dismy —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Dismy —– Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Dismy —– Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Dismy —– Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Dismy —– Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Dismy —– Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Dismy —– Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Dismy —– Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Dismy —– Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Dismy —– Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Dismy —– Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Dismy —– Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Dismy —– Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Dismy —– Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Dismy —– Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Dismy —– Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Dismy —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Dismy —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Dismy —– Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Dismy —– Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Dismy —– Cái 136.600

 

Đầu nối CB PVC phun Dismy

Côn thu PVC Dismy

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Dismy —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Dismy —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Dismy —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Dismy —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Dismy —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Dismy —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Dismy —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Dismy —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Dismy —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Dismy —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Dismy —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Dismy —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Dismy —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Dismy —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Dismy —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Dismy —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Dismy —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Dismy —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Dismy —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Dismy —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Dismy —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Dismy —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Dismy —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Dismy —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Dismy —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Dismy —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Dismy —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Dismy —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Dismy —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Dismy —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Dismy —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Dismy —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Dismy —– Cái 175.200

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện HDPE