Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe

phụ kiện pvc Europipe

Nối góc 90° PVC Europipe

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Europipe Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Europipe Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Europipe Ø 180 Cái 352.000

Ba chạc 90° phun Europipe

ba chạc 90 độ

>>>Phụ Kiện PPR Europipe

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 123.000

>>>>  Ống Nhựa HDPE Europipe

Ba chạc 45° phun Europipe

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Europipe Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Europipe Ø 160 Cái 295.000

>>>> Phụ Kiện PPR Europipe

Ba chạc 90° CB phun PPR Europipe

ba-chac-cb-pvc-tien-phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Europipe —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Europipe —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Europipe —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Europipe —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Europipe —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Europipe —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Europipe —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Europipe —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Europipe —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Europipe —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Europipe —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Europipe —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Europipe —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Europipe —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Europipe —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Europipe —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Europipe —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Europipe —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Europipe —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Europipe —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Europipe —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Europipe —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Europipe —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Europipe —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Europipe —– Cái 460.000

Đầu nối ren ngoài PVC Europipe

noi-thang-ren-ngoai-pvc-tien-phongXem thêm: Ống Nhựa Tiền Phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren ngoài PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren ngoài PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren ngoài PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren ngoài PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren ngoài PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 8.000
Đầu nối ren ngoài PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 9.100
Đầu nối ren ngoài PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 20.500

>>>>Phụ Kiện uPVC

Đầu nối CB phun Europipe

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Europipe —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Europipe —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Europipe —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Europipe —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Europipe —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Europipe —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Europipe —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Europipe —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Europipe —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Europipe —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Europipe —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Europipe —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Europipe —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Europipe —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Europipe —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Europipe —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Europipe —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Europipe —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Europipe —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Europipe —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Europipe —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Europipe —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Europipe —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Europipe —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Europipe —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Europipe —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Europipe —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Europipe —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Europipe —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Europipe —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Europipe —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Europipe —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Europipe —– Cái 175.200

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Bạc CB ép phun Europipe

bac-cb-ep-phun

Xem thêm: Ống Nhựa Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Europipe —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Europipe —– Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Europipe —– Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Europipe —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Europipe —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Europipe —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Europipe —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Europipe —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Europipe —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Europipe —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Europipe —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Europipe —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Europipe —– Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Europipe —– Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Europipe —– Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Europipe —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Europipe —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Europipe —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Europipe —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Europipe —– Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Europipe —– Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Europipe —– Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Europipe —– Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Europipe —– Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Europipe —– Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Europipe —– Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Europipe —– Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Europipe —– Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Europipe —– Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Europipe —– Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Europipe —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Europipe —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Europipe —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Europipe —– Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Europipe —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Europipe —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Europipe —– Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Europipe —– Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Europipe —– Cái 136.600

Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong