fbpx
Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC)

chech-pvc

Tên sản phẩm

Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái

1.300

Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong

Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái

2.300

Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong

Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái

5.800

Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong

Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái

16.400

Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong

Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái

32.800

Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong

Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái

72.000

Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong

Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái

265.000

 

Nối góc 90° PVC Tiền Phong

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 352.000

 

Ba chạc 90° CB phun PPR Tiền Phong

ba-chac-cb-pvc-tien-phong

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Tiền Phong —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Tiền Phong —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Tiền Phong —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Tiền Phong —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Tiền Phong —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Tiền Phong —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Tiền Phong —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Tiền Phong —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Tiền Phong —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Tiền Phong —– Cái 460.000

 

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ba chạc 90° phun Tiền Phong

ba chạc 90 độ

>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 123.000

>>>>  Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Ba chạc 45° phun Tiền Phong

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 295.000

 

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Nối góc 45° phun Tiền Phong

Chếch PVC Tiền Phong

chech-pvc

>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 265.000

 

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

0985.762.299