Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Măng sông uPVC Đệ Nhất (SOCKET)

Măng sông uPVC Đệ Nhất (SOCKET)

Nối ống uPVC Đệ Nhất (Socket)

 Số thứ tự

Tên sản phẩm Quy cách
Size
 Đơn vị tính

Đơn giá

1

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø21 Cái         1,870
2 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø27 Cái

        2,640

3

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø34 Cái         4,290
4 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø42 Cái

        5,830

5

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø49 Cái         9,130
6 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø60 Cái

      14,190

7

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø75 Cái       26,620
8 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø76 Cái

      28,050

9

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø89 Cái       28,710
10 Nối ống Đệ Nhất(Socket) Ø90 Cái

      28,710

11

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø110 Cái       58,960
12 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø114 Cái

      60,610

13

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø140 Cái       98,670
14 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø160 Cái

     149,820

15

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø168 Cái      235,620
16 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø200 Cái

     323,290

17

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø220 Cái      515,790
18 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø225 Cái

     478,720

19

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø250 Cái   1,408,220
20 Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø280 Cái

  1,508,430

21

Nối ống Đệ Nhất (Socket) Ø315 Cái

  1,931,050