Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy

Phụ kiện PVC Dismy

Ba chạc PVC 90° CB phun Dismy

Tê thu PVCDismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Dismy —– Cái 10.500 Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Dismy —– Cái 18.500 Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Dismy —– Cái 40.700 Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Dismy —– Cái 71.500 Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Dismy —– …

Ba chạc PVC 90° CB phun Dismy Read More »

Ba chạc PVC ren trong đồng Dismy

Tê ren trong PVC Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba Chạc ren trong đồng PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 12.900 Ba Chạc ren trong đồng PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 18.100 >>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong >>>> Phụ Kiện HDPE

Ba chạc 90° PVC Dismy

Tê PVC Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba chạc 90° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.900 Ba chạc 90° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 3.200 Ba chạc 90° Phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 4.400 Ba chạc 90° Phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 6.300 Ba …

Ba chạc 90° PVC Dismy Read More »

Ba chạc PVC 45° phun Dismy

Y PVC Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba chạc 45° PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 5.200 Ba chạc 45° PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 7.000 Ba chạc 45° PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 13.600 Ba chạc 45° PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 18.300 Ba chạc 45° PVC 75 Dismy Ø …

Ba chạc PVC 45° phun Dismy Read More »

Nối góc ren ngoài PVC Dismy

Cút ren ngoài PVC Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Nối góc ren ngoài PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.800 Nối góc ren ngoài PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 3.000 >>> Ống nhụa PPR Tiền Phong >>>> Phụ Kiện uPVC

Nối góc PVC ren trong Dismy

Cút PVC ren trong Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Nối góc ren trong PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 2.100 Nối góc ren trong PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 2.700  

Nối góc PVC 45° phun Dismy

Chếch PVC Dismy >>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong >>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Nối góc 45° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.300 Nối góc 45° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 1.600 Nối góc 45° Phun PVC 34 Dismy Ø …

Nối góc PVC 45° phun Dismy Read More »

Bạc CB ép phun Euro Pipe

Bạc CB ép phun Euro Pipe >>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong >>>> Phụ Kiện HDPE Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Bạc CB PVC 27-21 Dismy —– Cái 2.600 Bạc CB PVC 34-21 Dismy —– Cái 2.000 Bạc CB PVC 34-27 Dismy —– Cái 2.200 Bạc CB PVC 42-21 Dismy —– Cái 3.300 Bạc CB …

Bạc CB ép phun Euro Pipe Read More »

Đầu nối CB PVC phun Dismy

Côn thu PVC Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Đầu nối CB 27-21 Dismy —– Cái 1.200 Đầu nối CB 34-21 Dismy —– Cái 1.600 Đầu nối CB 34-27 Dismy —– Cái 2.100 Đầu nối CB 42-21 Dismy —– Cái 2.300 Đầu nối CB 42-27 Dismy —– Cái 2.500 Đầu nối CB 42-34 Dismy —– …

Đầu nối CB PVC phun Dismy Read More »