Trang chủ » Sản Phẩm » Dây và cáp điện » Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện Trần Phú      
1   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×16 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
2   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×25 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
3   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×35 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
4   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×50 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
5   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×70 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
6   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×95 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
7   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×120 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
8   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×150 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
9   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×185 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
10   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×240 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
11   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×300 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
12   Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1×400 0,6-1kV Trần Phú mét dài Liên hệ
13   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
14   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
15   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
16   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
17   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
18   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
19   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
20   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
21   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
22   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×240 Trần Phú mét dài Liên hệ
23   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×300 Trần Phú mét dài Liên hệ
24   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×400 Trần Phú mét dài Liên hệ
25   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
26   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
27   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
28   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
29   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
30   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
31   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
32   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
33   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
34   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
35   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
36   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
37   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
38   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
39   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
40   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×4+1×2,5 Trần Phú mét dài Liên hệ
41   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×6+1×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
42   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×10+1×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
43   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×16 +1×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
44   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×25+1×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
45   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×25+1×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
46   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×35+1×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
47   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×35+1×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
48   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×50+1×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
49   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×50+1×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
50   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×70+1×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
51   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×70+1×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
52   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×95+1×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
53   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×95+1×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
54   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×120+1×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
55   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×120+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
56   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×150+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
57   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×150+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
58   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×185+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
59   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×185+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
60   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×240+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
61   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×240+1×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
62   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×300+1×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
63   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×300+1×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
64   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
65   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
66   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
67   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
68   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
69   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
70   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
71   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
72   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
73   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
74   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
75   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
76   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×240 Trần Phú mét dài Liên hệ
77   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×300 Trần Phú mét dài Liên hệ
78   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
79   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
80   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
81   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
82   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
83   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
84   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
85   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
86   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
87   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
88   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
89   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
90   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
91   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
92   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
93   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
94   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
95   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
96   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
97   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
98   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×6+1×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
99   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×10+1×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
100   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×16 +1×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
101   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×25+1×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
102   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×25+1×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
103   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×35+1×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
104   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×35+1×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
105   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×50+1×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
106   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×50+1×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
107   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×70+1×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
108   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×70+1×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
109   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×95+1×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
110   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×95+1×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
111   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×120+1×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
112   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×120+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
113   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×150+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
114   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×150+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
115   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×185+1×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
116   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×185+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
117   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×240+1×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
118   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×240+1×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
119   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3×300+1×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
120   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×4 Trần Phú mét dài Liên hệ
121   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×6 Trần Phú mét dài Liên hệ
122   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×10 Trần Phú mét dài Liên hệ
123   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×16 Trần Phú mét dài Liên hệ
124   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×25 Trần Phú mét dài Liên hệ
125   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×35 Trần Phú mét dài Liên hệ
126   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×50 Trần Phú mét dài Liên hệ
127   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×70 Trần Phú mét dài Liên hệ
128   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×95 Trần Phú mét dài Liên hệ
129   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×120 Trần Phú mét dài Liên hệ
130   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×150 Trần Phú mét dài Liên hệ
131   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×185 Trần Phú mét dài Liên hệ
132   Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4×240 Trần Phú mét dài Liên hệ

>>>Dây cáp điện Goldcup

>>>> Cáp nhôm bọc