Nắp bịt Đệ Nhất

Nắp bịt PVC Đệ Nhất Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

nap-bit-pvc

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

 

Y thu nhựa PVC Đệ Nhất

STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Nắp bịt Đệ Nhất Ø21 Cái              1,320
2 Nắp bịt Đệ Nhất Ø27 Cái

             1,650

3

Nắp bịt Đệ Nhất Ø34 Cái              2,970
4 Nắp bịt Đệ Nhất Ø42 Cái

             3,850

5

Nắp bịt Đệ Nhất Ø49 Cái              5,830
6 Nắp bịt Đệ Nhất Ø60 Cái

          10,120

7

Nắp bịt Đệ Nhất Ø75 Cái           17,820
8 Nắp bịt Đệ Nhất Ø76 Cái

          19,470

9

Nắp bịt Đệ Nhất Ø89 Cái           23,540
10 Nắp bịt Đệ Nhất Ø90 Cái

          23,540

11

Nắp bịt Đệ Nhất Ø110 Cái           47,740
12 Nắp bịt Đệ Nhất Ø114 Cái

          50,380

13

Nắp bịt Đệ Nhất Ø140 Cái         149,490
14 Nắp bịt Đệ Nhất Ø160 Cái

        186,340

15

Nắp bịt Đệ Nhất Ø168 Cái         216,370
16 Nắp bịt Đệ Nhất Ø200 Cái

        361,900

17

Nắp bịt Đệ Nhất Ø220 Cái         370,590
18 Nắp bịt Đệ Nhất Ø225 Cái

        418,220

19

Nắp bịt Đệ Nhất Ø250 Cái         446,270
20 Nắp bịt Đệ Nhất Ø280 Cái

        992,090

21

Nắp bịt Đệ Nhất Ø315 Cái

     1,539,340

>>>> ống nhựa upvc tiền phong