Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Phụ kiện uPVC nối giảm( REDUCING SOCKET)

Phụ kiện uPVC nối giảm( REDUCING SOCKET)

 

 

noi-giam-reducing-socket

Phụ kiện uPVC nối giảm( REDUCING SOCKET)

Số thứ tự

Tên sản phẩm Quy cách
Size
Đơn vị tính

Đơn giá

1 Côn thu Đệ Nhất Ø27×21 Cái                  2,310
2 Côn thu Đệ Nhất Ø34×21 Cái                  3,080
3 Côn thu Đệ Nhất Ø34×27 Cái                  3,520
4 Côn thu Đệ Nhất Ø42×21 Cái                  4,400
5 Côn thu Đệ Nhất Ø42×27 Cái                  4,620
6 Côn thu Đệ Nhất Ø42×34 Cái                  5,280
7 Côn thu Đệ Nhất Ø49×21 Cái                  6,600
8 Côn thu Đệ Nhất Ø49×27 Cái                  6,490
9 Côn thu Đệ Nhất Ø49×34 Cái                  7,260
10 Côn thu Đệ Nhất Ø49×42 Cái                  7,700
11 Côn thu Đệ Nhất Ø60×21 Cái                  9,240
12 Côn thu Đệ Nhất Ø60×27 Cái                  9,790
13 Côn thu Đệ Nhất Ø60×34 Cái                10,780
14 Côn thu Đệ Nhất Ø60×42 Cái                11,220
15 Côn thu Đệ Nhất Ø60×49 Cái                11,660
16 Côn thu Đệ Nhất Ø76×60 Cái                24,200
17 Côn thu Đệ Nhất Ø89×27 Cái                23,980
18 Côn thu Đệ Nhất Ø89×34 Cái                24,090
19 Côn thu Đệ Nhất Ø89×42 Cái                24,200
20 Côn thu Đệ Nhất Ø89×49 Cái                23,430
21 Côn thu Đệ Nhất Ø89×60 Cái                23,540
22 Côn thu Đệ Nhất Ø89×76 Cái                29,040
23 Côn thu Đệ Nhất Ø90×27 Cái                23,980
24 Côn thu Đệ Nhất Ø90×34 Cái                24,090
25 Côn thu Đệ Nhất Ø90×42 Cái                24,200
26 Côn thu Đệ Nhất Ø90×49 Cái                23,430
27 Côn thu Đệ Nhất Ø90×60 Cái                23,540
28 Côn thu Đệ Nhất Ø110×60 Cái                48,400
29 Côn thu Đệ Nhất Ø110×90 Cái                48,400
30 Côn thu Đệ Nhất Ø114×49 Cái                47,850
31 Côn thu Đệ Nhất Ø114×60 Cái                46,420
32 Côn thu Đệ Nhất Ø114×89 Cái                53,900
33 Côn thu Đệ Nhất Ø140×89 Cái             133,650
34 Côn thu Đệ Nhất Ø140×90 Cái
35 Côn thu Đệ Nhất Ø140×110 Cái             119,240
36 Côn thu Đệ Nhất Ø140×114 Cái             119,240
37 Côn thu Đệ Nhất Ø160×90 Cái
38 Côn thu Đệ Nhất Ø160×110 Cái             134,420
39 Côn thu Đệ Nhất Ø160×140 Cái             216,920
40 Côn thu Đệ Nhất Ø168×89 Cái
41 Côn thu Đệ Nhất Ø168×114 Cái             191,730
42 Côn thu Đệ Nhất Ø168×140 Cái             216,920
43 Côn thu Đệ Nhất Ø200×110 Cái             228,470
44 Côn thu Đệ Nhất Ø200×140 Cái
45 Côn thu Đệ Nhất Ø200×160 Cái             267,080
46 Côn thu Đệ Nhất Ø220×168 Cái             515,570
47 Côn thu Đệ Nhất Ø225×110 Cái
48 Côn thu Đệ Nhất Ø225×140 Cái
49 Côn thu Đệ Nhất Ø225×160 Cái
50 Côn thu Đệ Nhất Ø225×200 Cái          1,299,540
51 Côn thu Đệ Nhất Ø250×160 Cái
52 Côn thu Đệ Nhất Ø250×200 Cái          1,316,700
53 Côn thu Đệ Nhất Ø250×225 Cái          1,480,820
54 Côn thu Đệ Nhất Ø280×250 Cái          1,423,840
55 Côn thu Đệ Nhất Ø315×250 Cái          1,529,000
56 Côn thu Đệ Nhất Ø315×280 Cái          1,622,280

>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>>  Ống nhụa PPR Tiền Phong