Saddle Blue Ocean

Saddle PPR Blue Ocean

saddle-ppr

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Saddle

STT Quy cách ĐVT Giá (VAT)

1

Saddle Blue Ocean 40×20 Cái              25,080
2 Saddle Blue Ocean 40×25 Cái

             29,070

3

Saddle Blue Ocean 50×20 Cái              25,650
4 Saddle Blue Ocean 50×25 Cái

             29,260

5

Saddle Blue Ocean 63×20 Cái              26,600
6 Saddle Blue Ocean 63×25 Cái

             30,400

7

Saddle Blue Ocean 63×32 Cái              38,000
8 Saddle Blue Ocean 75×20 Cái

             27,550

9

Saddle Blue Ocean 75×25 Cái              31,350
10 Saddle Blue Ocean 75×32 Cái

             40,850

11

Saddle Blue Ocean 75×40 Cái              67,450
12 Saddle Blue Ocean 90×20 Cái

             31,350

13

Saddle Blue Ocean 90×25 Cái              34,200
14 Saddle Blue Ocean 90×32 Cái

             43,700

15

Saddle Blue Ocean 90×40 Cái              80,750
16 Saddle Blue Ocean 110×20 Cái

             31,350

17

Saddle Blue Ocean 110×25 Cái              36,100
18 Saddle Blue Ocean 110×32 Cái

             44,080

19

Saddle Blue Ocean 110×40 Cái              92,150
20 Saddle Blue Ocean 110×50 Cái

           114,000

21

Saddle Blue Ocean 125×20 Cái              33,250
22 Saddle Blue Ocean 125×25 Cái

             36,100

23

Saddle Blue Ocean 125×32 Cái              44,650
24 Saddle Blue Ocean 125×40 Cái

             83,600

25

Saddle Blue Ocean 125×50 Cái            115,900
26 Saddle Blue Ocean 125×63 Cái

             93,000

>>>>  Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh