Trang chủ » Sản Phẩm » Máng Đèn

Máng Đèn

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Máng Đèn      
1 Máng Đèn Tán Quang Lắp Nổi      
1   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1×9 (CSR106) Comet chiếc 273.000 VND
2   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1×18 (CSR112) Comet chiếc 413.000 VND
3   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2×9 (CSR206) Comet chiếc 476.000 VND
4   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2×18 (CSR212) Comet chiếc 630.000 VND
5   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3×9 (CSR306) Comet chiếc 665.000 VND
6   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3×18 (CSR312) Comet chiếc 994.000 VND
7   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4×9 (CSR406) Comet chiếc 864.500 VND
8   Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4×18 (CSR412) Comet chiếc 1.218.000 VND
9   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 1×9 (CSR106/E) Comet chiếc 259.000 VND
10   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 1×18 (CSR112/E) Comet chiếc 392.000 VND
11   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2×9 (CSR206/E) Comet chiếc 420.000 VND
12   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2×18 (CSR212/E) Comet chiếc 602.000 VND
13   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3×9 (CSR306/E) Comet chiếc 616.000 VND
14   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3×18 (CSR312/E) Comet chiếc 952.000 VND
15   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4×9 (CSR406/E) Comet chiếc 742.000 VND
16   Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4×18 (CSR412/E) Comet chiếc 1.148.000 VND
2 Máng Đèn Tán Quang Âm Trần      
1   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 1×9 (CFR106) Comet chiếc 259.000 VND
2   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 1×18 (CFR112) Comet chiếc 455.000 VND
3   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 2×9 (CFR206) Comet chiếc 385.000 VND
4   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 2×18 (CFR212) Comet chiếc 630.000 VND
5   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 3×9 (CFR306) Comet chiếc 609.000 VND
6   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 3×18 (CFR312) Comet chiếc 1.050.000 VND
7   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 4×9 (CFR406) Comet chiếc 714.000 VND
8   Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 4×18 (CFR412) Comet chiếc 1.225.000 VND
9   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1×9 (CFR106/E) Comet chiếc 252.000 VND
10   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1×18 (CFR112/E) Comet chiếc 378.000 VND
11   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2×9 (CFR206/E) Comet chiếc 371.000 VND
12   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2×18 (CFR212/E) Comet chiếc 595.000 VND
13   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3×19 (CFR306/E) Comet chiếc 588.000 VND
14   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3×18 (CFR312/E) Comet chiếc 924.000 VND
15   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4×9 (CFR406/E) Comet chiếc 700.000 VND
16   Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4×18 (CFR412/E) Comet chiếc 1.120.000 VND
3 Máng Đèn BATTEN      
1   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106) Comet chiếc 133.000 VND
2   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112) Comet chiếc 175.000 VND
3   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106/G) Comet chiếc 80.500 VND
4   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112/G) Comet chiếc 115.500 VND
5   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 8W (SLB106/G) Comet chiếc 59.500 VND
6   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 16W (SLB112/G) Comet chiếc 80.500 VND
4 Máng Đèn Tán Quang Và Tán Xạ LED Thanh      
1   Máng đèn tán quang led thanh Comet 2×9 (CLCFR2066) Comet chiếc 385.000 VND
2   Máng đèn tán quang led thanh Comet 2×12 (CLCFR2126) Comet chiếc 595.000 VND
3   Máng đèn tán quang led thanh Comet 3×9 (CLCFR3066) Comet chiếc 560.000 VND
4   Máng đèn tán quang led thanh Comet 3×12 (CLCFR3126) Comet chiếc 910.000 VND
5   Máng đèn tán quang led thanh Comet 4×9 (CLCFR4066) Comet chiếc 665.000 VND
6   Máng đèn tán quang led thanh Comet 4×12 (CLCFR4126) Comet chiếc 1.050.000 VND
7   Máng đèn tán xạ led thanh Comet 2×9 (CLCFRP2066) Comet chiếc 525.000 VND
8   Máng đèn tán xạ led thanh Comet 3×9 (CLCFRP3066) Comet chiếc 840.000 VND
9   Máng đèn tán xạ led thanh Comet 4×9 (CLCFRP4066) Comet chiếc 980.000 VND

>>>> Đèn led ốp trần

>>> Đèn led panel