Đèn Huỳnh Quang

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn Huỳnh Quang      
1   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
2   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
3   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
4   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
5   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
6   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×18/20W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
7   Bộ đèn huỳnh quang có lá ngang tán xạ 2×36/40W (HPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
8   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
9   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
10   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
11   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
12   Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
13   2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
14   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
15   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
16   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
17   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
18   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
19   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
20   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
21   Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
22   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
23   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
24   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
25   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
26   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
27   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
28   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
29   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
30   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
31   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
32   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
33   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
34   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
35   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
36   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
37   Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
38   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
39   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
40   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
41   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
42   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
43   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
44   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
45   Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
46   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
47   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
48   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
49   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
50   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
51   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
52   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
53   Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
54   Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
55   Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
56   Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
57   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
58   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
59   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
60   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
61   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
62   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
63   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
64   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
65   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
66   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
67   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
68   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
69   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
70   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
71   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
72   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
73   Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
74   Đèn tuýp Sino – Vanlock 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
75   Đèn tuýp Sino – Vanlock 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
76   Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*E – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
77   Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*EH – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
78   Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*E – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 649.000 VND
79   Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*EH – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 590.000 VND
80   Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*EH BACS – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 532.400 VND
81   Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*E BACS – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 561.000 VND
82   Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
83   Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 MC – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
84   Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m – FS 20/18×1 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
85   Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m – FS 20/18×1 M2 MC – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
86   Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
87   Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 MC Rạng Đông chiếc Liên hệ
88   Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36×1 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
89   Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông – FS 40/36×1 M2 MC Rạng Đông chiếc Liên hệ
90   Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 – FS 40/36 x 3 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
91   Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
92   Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 1m2 Rạng Đông – FS 40/36 x 4 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
93   Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m – FS 20/18 x 4 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
94   Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
95   Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
96   Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 Rạng Đông chiếc Liên hệ
97   Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 Rạng Đông chiếc Liên hệ
98   Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 Rạng Đông chiếc Liên hệ
99   Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
100   Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
101   Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
102   Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W Rạng Đông chiếc Liên hệ
103   Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W Rạng Đông chiếc Liên hệ
104   Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông D LN CA/2x18W Rạng Đông chiếc Liên hệ
105   Máng đèn âm trần 2 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ236 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ
106   Máng đèn âm trần 3 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ336 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ
107   Máng đèn âm trần 4 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ436 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ

>>Đèn Led âm trần (Downlight)

>>> Đèn led dây