Đèn Led

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn Led      
1 Đèn Led âm trần (Downlight)      
1   Đèn LED downlight Rạng Đông 5W – D90 (D AT03L 90/5W) Rạng Đông chiếc 66.000 VND
2   Đèn LED downlight Rạng Đông 5W – D110 (D AT03L 110/5W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
3   Đèn LED downlight Rạng Đông 7W – D110 (D AT03L 110/7W) Rạng Đông chiếc 85.000 VND
4   Đèn LED downlight Rạng Đông 3W – D90 (D AT03L 90/3W) Rạng Đông chiếc 59.000 VND
5   Đèn LED downlight Rạng Đông 3W – D76 (D AT03L 76/3W) Rạng Đông chiếc 55.000 VND
6   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6D) Comet chiếc 160.000 VND
7   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6W) Comet chiếc 160.000 VND
8   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12D) Comet chiếc 260.000 VND
9   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12W) Comet chiếc 260.000 VND
10   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16D) Comet chiếc 370.000 VND
11   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16W) Comet chiếc 370.000 VND
12   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9D) Comet chiếc 370.000 VND
13   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9W) Comet chiếc 370.000 VND
14   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14D) Comet chiếc 530.000 VND
15   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14W) Comet chiếc 530.000 VND
16   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3D) Comet chiếc 95.000 VND
17   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3W) Comet chiếc 95.000 VND
18   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4D) Comet chiếc 140.000 VND
19   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4W) Comet chiếc 140.000 VND
20   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6D) Comet chiếc 170.000 VND
21   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6W) Comet chiếc 170.000 VND
22   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9D) Comet chiếc 250.000 VND
23   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9W) Comet chiếc 250.000 VND
24   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12D) Comet chiếc 270.000 VND
25   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12W)   chiếc 270.000 VND
26   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15D)   chiếc 320.000 VND
27   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15W) Comet chiếc 320.000 VND
28   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18D) Comet chiếc 460.000 VND
29   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18W) Comet chiếc 460.000 VND
30   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22D) Comet chiếc 560.000 VND
31   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22W) Comet chiếc 560.000 VND
32   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
33   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
34   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
35   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
36   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
37   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
38   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
39   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
40   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
41   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
42   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
43   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18W)   chiếc 275.000 VND
44   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3D) Comet chiếc 95.000 VND
45   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3W) Comet chiếc 95.000 VND
46   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4D) Comet chiếc 140.000 VND
47   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4W) Comet chiếc 140.000 VND
48   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6D) Comet chiếc 150.000 VND
49   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6W) Comet chiếc 150.000 VND
50   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9D) Comet chiếc 210.000 VND
51   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9W) Comet chiếc 210.000 VND
52   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12D) Comet chiếc 290.000 VND
53   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12W) Comet chiếc 290.000 VND
54   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15D) Comet chiếc 360.000 VND
55   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15W) Comet chiếc 360.000 VND
56   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18D) Comet chiếc 450.000 VND
57   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18W) Comet chiếc 450.000 VND
58   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22D) Comet chiếc 560.000 VND
59   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22W) Comet chiếc 560.000 VND
60   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
61   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
62   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
63   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
64   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
65   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
66   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
67   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
68   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
69   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
70   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
71   Đèn LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18W) Comet chiếc 275.000 VND
72   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD111-3D) Comet chiếc 150.000 VND
73   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD111-3W) Comet chiếc 150.000 VND
74   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD111-5D) Comet chiếc 260.000 VND
75   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD111-5W) Comet chiếc 260.000 VND
76   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD111-7D) Comet chiếc 290.000 VND
77   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD111-7W) Comet chiếc 290.000 VND
78   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD111-9D) Comet chiếc 430.000 VND
79   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD111-9W) Comet chiếc 430.000 VND
80   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD111-12D) Comet chiếc 450.000 VND
81   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD111-12W) Comet chiếc 450.000 VND
82   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD112-3D) Comet chiếc 95.000 VND
83   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD112-3W) Comet chiếc 95.000 VND
84   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD112-5D) Comet chiếc 180.000 VND
85   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD112-5W) Comet chiếc 180.000 VND
86   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD112-7D) Comet chiếc 190.000 VND
87   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD112-7W) Comet chiếc 190.000 VND
88   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD112-9D) Comet chiếc 290.000 VND
89   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD112-9W) Comet chiếc 290.000 VND
90   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD112-12D) Comet chiếc 300.000 VND
91   Đèn LED downlight âm trần 12W (CD112-12W) Comet chiếc 300.000 VND
92   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD412-3D) Comet chiếc 120.000 VND
93   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD412-3W) Comet chiếc 120.000 VND
94   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD412-5D) Comet chiếc 130.000 VND
95   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD412-5W) Comet chiếc 130.000 VND
96   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD412-9D) Comet chiếc 170.000 VND
97   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD412-9W) Comet chiếc 170.000 VND
98   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD511-3D) Comet chiếc 130.000 VND
99   Đèn LED downlight âm trần 3W (CD511-3W) Comet chiếc 130.000 VND
100   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD511-5D) Comet chiếc 190.000 VND
101   Đèn LED downlight âm trần 5W (CD511-5W) Comet chiếc 190.000 VND
102   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD511-7D) Comet chiếc 205.000 VND
103   Đèn LED downlight âm trần 7W (CD511-7W) Comet chiếc 205.000 VND
104   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD511-9D) Comet chiếc 270.000 VND
105   Đèn LED downlight âm trần 9W (CD511-9W) Comet chiếc 270.000 VND
106   Đèn LED downlight âm trần 15W (CD511-15D) Comet chiếc 570.000 VND
107   Đèn LED downlight âm trần 15W (CD511-15W) Comet chiếc 570.000 VND
108   Đèn LED downlight âm trần 3W (CS112-3D) Comet chiếc 45.000 VND
109   Đèn LED downlight âm trần 3W (CS112-3W) Comet chiếc 45.000 VND
110   Đèn LED downlight âm trần 5W (CS112-5D) Comet chiếc 105.000 VND
111   Đèn LED downlight âm trần 5W (CS112-5W)   chiếc 105.000 VND
112   Đèn LED downlight âm trần 7W (CS112-7D) Comet chiếc 110.000 VND
113   Đèn LED downlight âm trần 7W (CS112-7W) Comet chiếc 110.000 VND
114   Đèn LED downlight âm trần 9W (CS112-9D) Comet chiếc 205.000 VND
115   Đèn LED downlight âm trần 9W (CS112-9W) Comet chiếc 205.000 VND
116   Đèn LED downlight âm trần 12W (CS112-12D) Comet chiếc 215.000 VND
117   Đèn LED downlight âm trần 12W (CS112-12W) Comet chiếc 215.000 VND
118   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512S-5D) Comet chiếc 120.000 VND
119   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512S-5W) Comet chiếc 120.000 VND
120   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512S-7D) Comet chiếc 140.000 VND
121   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512S-7W) Comet chiếc 140.000 VND
122   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512S-9D) Comet chiếc 180.000 VND
123   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512S-9W) Comet chiếc 180.000 VND
124   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512E-5D) Comet chiếc 120.000 VND
125   Đèn LED downlight thân nhựa 5W (CD512E-5W) Comet chiếc 120.000 VND
126   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512E-7D) Comet chiếc 140.000 VND
127   Đèn LED downlight thân nhựa 7W (CD512E-7W) Comet chiếc 140.000 VND
128   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512E-9D) Comet chiếc 180.000 VND
129   Đèn LED downlight thân nhựa 9W (CD512E-9W) Comet chiếc 180.000 VND
130   Đèn Led âm trần Comet 9W (CG211-9D) Comet chiếc 300.000 VND
131   Đèn Led âm trần Comet 9W (CG211-9W) Comet chiếc 300.000 VND
132   Đèn Led âm trần Comet 16W (CG211-16D) Comet chiếc 420.000 VND
133   Đèn Led âm trần Comet 16W (CG211-16W) Comet chiếc 420.000 VND
134   Đèn Led âm trần Comet 3x1W (CM211-3D) Comet chiếc 150.000 VND
135   Đèn Led âm trần Comet 3x1W (CM211-3W) Comet chiếc 150.000 VND
136   Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W (CM211-2x3D) Comet chiếc 300.000 VND
137   Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W (CM211-2x3W) Comet chiếc 300.000 VND
138   Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W (CM211-3x3D) Comet chiếc 450.000 VND
139   Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W (CM211-3x3W) Comet chiếc 450.000 VND
2        
1   Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/14W Rạng Đông chiếc 190.000 VND
2   Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/9W Rạng Đông chiếc 180.000 VND
3   LED Rạng Đông ốp trần chống bụi D LN CB01L/10W Rạng Đông chiếc 380.000 VND
4   Đèn LED ốp trần chống bụi Rạng Đông D LN CB02L/12W Rạng Đông chiếc 500.000 VND
5   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8D) Comet chiếc 370.000 VND
6   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8N) Comet chiếc 370.000 VND
7   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8W) Comet chiếc 370.000 VND
8   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16D) Comet chiếc 530.000 VND
9   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16N) Comet chiếc 530.000 VND
10   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16W) Comet chiếc 530.000 VND
11   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16D) Comet chiếc 530.000 VND
12   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16N) Comet chiếc 530.000 VND
13   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16W) Comet chiếc 530.000 VND
14   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8D) Comet chiếc 370.000 VND
15   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8N) Comet chiếc 370.000 VND
16   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8W) Comet chiếc 370.000 VND
17   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16D) Comet chiếc 530.000 VND
18   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16N) Comet chiếc 530.000 VND
19   Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16W) Comet chiếc 530.000 VND
20   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5D) Comet chiếc 170.000 VND
21   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5W) Comet chiếc 170.000 VND
22   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7D) Comet chiếc 230.000 VND
23   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7W) Comet chiếc 230.000 VND
24   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9D) Comet chiếc 300.000 VND
25   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9W) Comet chiếc 300.000 VND
26   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14D) Comet chiếc 380.000 VND
27   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14W) Comet chiếc 380.000 VND
28   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6D) Comet chiếc 325.000 VND
29   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6W) Comet chiếc 325.000 VND
30   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8D) Comet chiếc 415.000 VND
31   Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8W) Comet chiếc 415.000 VND
32   Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12D) Comet chiếc 535.000 VND
33   Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12W) Comet chiếc 535.000 VND
34   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5D) Comet chiếc 170.000 VND
35   Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5W) Comet chiếc 170.000 VND
36   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7D) Comet chiếc 230.000 VND
37   Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7W) Comet chiếc 230.000 VND
38   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9D) Comet chiếc 300.000 VND
39   Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9W) Comet chiếc 300.000 VND
40   Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2211-14D) Comet chiếc 380.000 VND
41   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6D) Comet chiếc 195.000 VND
42   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6W) Comet chiếc 195.000 VND
43   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10D) Comet chiếc 270.000 VND
44   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10W) Comet chiếc 270.000 VND
45   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15D) Comet chiếc 350.000 VND
46   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15W) Comet chiếc 350.000 VND
47   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21D) Comet chiếc 460.000 VND
48   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21W) Comet chiếc 460.000 VND
49   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6D) Comet chiếc 210.000 VND
50   Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6W) Comet chiếc 210.000 VND
51   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10D) Comet chiếc 270.000 VND
52   Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10W) Comet chiếc 270.000 VND
53   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15D) Comet chiếc 350.000 VND
54   Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15W) Comet chiếc 350.000 VND
55   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21D) Comet chiếc 460.000 VND
56   Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21W) Comet chiếc 460.000 VND
3 Đèn led trang trí      
4 Đèn led thanh ray      
1   Đèn led thanh ray – LED spotlight 8W (D SP01L/8W) Rạng Đông chiếc 350.000 VND
2   Đèn LED spotlight 12W (D SP01L/12W) Rạng Đông Rạng Đông chiếc 650.000 VND
3   Đèn LED spotlight 20W Rạng Đông (D SP01L/20W) Rạng Đông chiếc Liên hệ
5 Đèn led tuýp      
1   Đèn Led tube 0,6m – 10W Rạng Đông ( Led Tube 60/10W) Rạng Đông chiếc 100.000 VND
2   Đèn Led tube 1,2m – 18W Rạng Đông ( Led Tube 120/18W) Rạng Đông chiếc 135.000 VND
3   Bóng túyp led Philips 0,6m 10W – Essential Ledtube 10W Philips chiếc Liên hệ
4   Bóng túyp led Philips 1m2 20W – Essential Ledtube 20W Philips chiếc Liên hệ
5   Bóng túyp led Philips 0,6m – 8W Philips chiếc 109.000 VND
6   Bóng túyp led Philips 1m2 16W Philips chiếc 144.000 VND
7   Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10D) Comet chiếc 150.000 VND
8   Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10W) Comet chiếc 150.000 VND
9   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18D) Comet chiếc 195.000 VND
10   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18W) Comet chiếc 195.000 VND
11   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9D) Comet chiếc 95.000 VND
12   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9W) Comet chiếc 95.000 VND
13   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18D) Comet chiếc 155.000 VND
14   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18W) Comet chiếc 155.000 VND
15   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9D) Comet chiếc 70.000 VND
16   Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9W) Comet chiếc 70.000 VND
17   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18D) Comet chiếc 90.000 VND
18   Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18W) Comet chiếc 90.000 VND
19   Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8D) Comet chiếc 55.000 VND
20   Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8W) Comet chiếc 55.000 VND
21   Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16D) Comet chiếc 65.000 VND
22   Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16W) Comet chiếc 65.000 VND
6 Đèn led pha      
1   Đèn LED chiếu pha 10W (D CP01L/10W) – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 360.000 VND
2   Đèn LED chiếu pha 20W – D CP01L/20W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 550.000 VND
3   Đèn LED chiếu pha 30W – D CP01L/30W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 650.000 VND
4   Đèn LED chiếu pha 50W – D CP01L/50W Rạng Đông Rạng Đông chiếc 950.000 VND
5   Đèn chiếu pha LED 70W (D CP01L/70W – Rạng Đông) Rạng Đông chiếc 1.350.000 VND
6   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10D) Comet chiếc 290.000 VND
7   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10W) Comet chiếc 290.000 VND
8   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20D) Comet chiếc 489.000 VND
9   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20W) Comet chiếc 489.000 VND
10   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30D) Comet chiếc 649.000 VND
11   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30W) Comet chiếc 649.000 VND
12   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50D) Comet chiếc 989.000 VND
13   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50W) Comet chiếc 989.000 VND
14   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10D) Comet chiếc 269.000 VND
15   Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10W) Comet chiếc 269.000 VND
16   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20D) Comet chiếc 489.000 VND
17   Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20W) Comet chiếc 489.000 VND
18   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30D) Comet chiếc 729.000 VND
19   Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30W) Comet chiếc 729.000 VND
20   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50D) Comet chiếc 989.000 VND
21   Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50W) Comet chiếc 989.000 VND
7 Đèn led dây      
1   Led dây 5050 OUTDOOR |Led dây dán SMD5050 60LEDs/1M ( cuộn 5m) Taiwan – China chiếc 240.000 VND
2   Đèn led dây 5050 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 25.000 VND
3   Đèn led dây 3528 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 18.000 VND
4   Đèn led dây dán nhiều màu 3528 ( cuộn 5m) Taiwan – China cuộn 180.000 VND
5   Đèn led dây 3528 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 24.000 VND
6   Đèn led dây 5050 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 35.000 VND
7   Nguồn cho led dây 5050, 3528 – Driver led 5050, 3528 Taiwan – China chiếc 15.000 VND
8   Điều khiển cho led dây đổi màu 5050, 3528 RGB Taiwan – China chiếc 58.000 VND
9   Đèn led dây ống trang trí khách sạn, nhà hàng, bar karaoke – LED-Flex-Neon Taiwan – China mét dài Liên hệ
10   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-5) Comet chiếc 290.000 VND
11   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-10) Comet chiếc 580.000 VND
12   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-5) Comet chiếc 290.000 VND
13   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-10) Comet chiếc 580.000 VND
14   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-5) Comet chiếc 290.000 VND
15   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-10) Comet chiếc 580.000 VND
16   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-5) Comet chiếc 290.000 VND
17   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-10) Comet chiếc 580.000 VND
18   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-5) Comet chiếc 290.000 VND
19   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-10) Comet chiếc 580.000 VND
20   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-5) Comet chiếc 290.000 VND
21   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-10) Comet chiếc 580.000 VND
22   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-5) Comet chiếc 470.000 VND
23   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-10) Comet chiếc 940.000 VND
24   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-5) Comet chiếc 470.000 VND
25   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-10) Comet chiếc 940.000 VND
26   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-5) Comet chiếc 470.000 VND
27   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-10) Comet chiếc 940.000 VND
28   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-5) Comet chiếc 470.000 VND
29   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-10) Comet chiếc 940.000 VND
30   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-5) Comet chiếc 470.000 VND
31   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-10) Comet chiếc 940.000 VND
32   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-5) Comet chiếc 470.000 VND
33   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-10) Comet chiếc 940.000 VND
34   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-5) Comet chiếc 530.000 VND
35   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-10) Comet chiếc 990.000 VND
36   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-5) Comet chiếc 530.000 VND
37   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-10) Comet chiếc 990.000 VND
38   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-5) Comet chiếc 530.000 VND
39   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-10) Comet chiếc 530.000 VND
40   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-5) Comet chiếc 530.000 VND
41   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-10) Comet chiếc 990.000 VND
42   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-5) Comet chiếc 530.000 VND
43   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-10) Comet chiếc 990.000 VND
44   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-5) Comet chiếc 530.000 VND
45   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-10) Comet chiếc 990.000 VND
46   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-5) Comet chiếc 530.000 VND
47   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-10) Comet chiếc 990.000 VND
48   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1516-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
49   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1526-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
50   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1536-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
51   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1546-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
52   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1556-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
53   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1566-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
54   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
55   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
56   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
57   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
58   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
59   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
60   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
61   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
62   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
63   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
64   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
65   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
66   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-5) Comet chiếc 7.900.000 VND
67   Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-10) Comet chiếc 15.800.000 VND
8 Bóng đèn led      
1   Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED A50N 3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
2   Bóng đèn Led Rạng Đông 1W (LED A50N 1W) Rạng Đông chiếc 20.000 VND
3   Bóng đèn Led Rạng Đông 2W (LED A50N 2W) Rạng Đông chiếc 26.000 VND
4   Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED A60 5W) Rạng Đông chiếc 39.000 VND
5   Bóng đèn Led Rạng Đông 7W (LED A60 7W) Rạng Đông chiếc 60.000 VND
6   Bóng đèn Led Rạng Đông 9W (LED A60 9W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
7   Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED PAR 20N/3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
8   Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED PAR 30N/5W) Rạng Đông chiếc 42.000 VND
9   Đèn Led tube 0,6m – 10W Rạng Đông ( Led Tube 60/10W) Rạng Đông chiếc 100.000 VND
10   Đèn Led tube 1,2m – 18W Rạng Đông ( Led Tube 120/18W) Rạng Đông chiếc 135.000 VND
11   Bóng chén led philip 6,5 W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
12   Bóng chén led philip 7W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
13   Bóng chén led philips 2,6 W – Essential LedSpot MR16 24D 2,6 W Philips chiếc Liên hệ
14   Bóng chén led philips 4,2 W – Essential LedSpot MR16 24D 4,2 W Philips chiếc Liên hệ
15   Bóng chén led philips 5 W – Essential LedSpot MR16 24D 5 W Philips chiếc Liên hệ
16   Bóng led tròn Philips 4W – Ledbulb 4-40W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 53.000 VND
17   Bóng led tròn Philips 7W – Ledbulb 7-60W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 83.000 VND
18   Bóng led tròn Philips 9W – Ledbulb 9-70W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 99.000 VND
19   Bóng led tròn Philips 12,5W – Ledbulb 12,5 – 85W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
20   Bóng led tròn Philips 14W – Ledbulb 14 – 100W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
21   Bóng túyp led Philips 0,6m 10W – Essential Ledtube 10W Philips chiếc Liên hệ
22   Bóng túyp led Philips 1m2 20W – Essential Ledtube 20W Philips chiếc Liên hệ
23   Bóng led tròn Philips 3W – Ledbulb 3W – 25W E27 6500K 230V Philips chiếc 49.000 VND
24   Bóng túyp led Philips 0,6m – 8W Philips chiếc 109.000 VND
25   Bóng túyp led Philips 1m2 16W Philips chiếc 144.000 VND
26   Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3D) Comet chiếc 50.000 VND
27   Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3W) Comet chiếc 50.000 VND
28   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3D) Comet chiếc 40.000 VND
29   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3W) Comet chiếc 40.000 VND
30   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5D) Comet chiếc 50.000 VND
31   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5W) Comet chiếc 50.000 VND
32   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7D) Comet chiếc 70.000 VND
33   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7W) Comet chiếc 70.000 VND
34   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9D) Comet chiếc 90.000 VND
35   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9W) Comet chiếc 90.000 VND
36   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3D) Comet chiếc 45.000 VND
37   Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3W) Comet chiếc 45.000 VND
38   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5D) Comet chiếc 55.000 VND
39   Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5W) Comet chiếc 55.000 VND
40   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7D) Comet chiếc 75.000 VND
41   Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7W) Comet chiếc 75.000 VND
42   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9D) Comet chiếc 85.000 VND
43   Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9W) Comet chiếc 85.000 VND
44   Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20D) Comet chiếc 209.000 VND
45   Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20W) Comet chiếc 209.000 VND
46   Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30D) Comet chiếc 235.000 VND
47   Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30W) Comet chiếc 235.000 VND
9 Đèn led khác      
1   Đèn LED gắn tường D GT02L/4W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 264.600 VND
2   Đèn LED Rạng Đông gắn tường D GT01L/4W Rạng Đông chiếc 259.000 VND
3   Đèn bàn Rạng Đông RD-RL-14.LED Rạng Đông chiếc 190.000 VND
4   Đèn bàn led RD-RL-10E.LED Rạng Đông Rạng Đông chiếc 238.700 VND
5   Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40×20/1,5W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 292.600 VND
6   Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC01/2W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 303.380 VND
10 Phụ kiện đèn led      
1   Nguồn cho led dây 5050, 3528 – Driver led 5050, 3528 Taiwan – China chiếc 15.000 VND
2   Điều khiển cho led dây đổi màu 5050, 3528 RGB Taiwan – China chiếc 58.000 VND
3   Khung Viền Led downlight Comet CC1185 Comet chiếc 35.000 VND
4   Khung Viền Led downlight Comet CC1195 Comet chiếc 19.000 VND
5   Khung Viền Led downlight Comet CC1117 Comet chiếc 27.000 VND
6   Khung Viền Led downlight Comet CC7115 Comet chiếc 16.000 VND
7   Khung Viền Led downlight Comet CC7185 Comet chiếc 18.000 VND
8   Khung Viền Led downlight Comet CC71115 Comet chiếc 19.000 VND
9   Nguồn Led dây IP20 6W (CO1116) Comet chiếc 120.000 VND
10   Nguồn Led dây IP20 12W (CO11112) Comet chiếc 170.000 VND
11   Nguồn Led dây IP20 21W (CO11124) Comet chiếc 260.000 VND
12   Nguồn Led dây IP20 40W, 3.2A (CO11440) Comet chiếc 240.000 VND
13   Nguồn Led dây IP20 50W,4A (CO11450) Comet chiếc 290.000 VND
14   Nguồn Led dây IP20 60W, 5A (CO11460) Comet chiếc 290.000 VND
15   Nguồn Led dây IP20 75W, 6.3A (CO11475) Comet chiếc 360.000 VND
16   Nguồn Led dây IP20 100W, 8.5A (CO114100) Comet chiếc 350.000 VND
17   Nguồn Led dây IP20 120W, 10A (CO114120) Comet chiếc 390.000 VND
18   Nguồn Led dây IP20 150W, 12.5A (CO114150) Comet chiếc 450.000 VND
19   Nguồn Led dây IP20 180W, 15A (CO114180) Comet chiếc 500.000 VND
11 Đèn led panel      
1   Đèn led Panel KT15x120 cm Rạng Đông – DP01 15×120/28W Rạng Đông chiếc 1.496.000 VND
2   Đèn led Panel KT30x120 cm Rạng Đông – DP01 30×120/50W Rạng Đông chiếc 2.464.000 VND
3   Đèn led Panel KT30x60 cm Rạng Đông – DP01 30×60/28W Rạng Đông chiếc 1.408.000 VND
4   Đèn led Panel KT60x60 cm Rạng Đông – DP01 60×60/50W Rạng Đông chiếc 2.464.000 VND
5   Đèn led Panel KT30x30 cm Rạng Đông – DP01 30×30/14W Rạng Đông chiếc 924.000 VND
12 Đèn Led gắn nổi      
1   Đèn Led gắn nổi Comet 6W (CED121-6D) Comet chiếc 300.000 VND
2   Đèn Led gắn nổi Comet 6W (CED121-6W) Comet chiếc 300.000 VND
3   Đèn Led gắn nổi Comet 12W (CED121-12D) Comet chiếc 380.000 VND
4   Đèn Led gắn nổi Comet 12W (CED121-12W) Comet chiếc 380.000 VND
5   Đèn Led gắn nổi Comet 18W (CED121-18D) Comet chiếc 590.000 VND
6   Đèn Led gắn nổi Comet 18W (CED121-18W) Comet chiếc 590.000 VND
7   Đèn Led gắn nổi Comet 6W (CED221-6D) Comet chiếc 320.000 VND
8   Đèn Led gắn nổi Comet 6W (CED221-6W) Comet chiếc 320.000 VND
9   Đèn Led gắn nổi Comet 12W (CED221-12D) Comet chiếc 380.000 VND
10   Đèn Led gắn nổi Comet 12W (CED221-12W) Comet chiếc 380.000 VND
11   Đèn Led gắn nổi Comet 18W (CED221-18D) Comet chiếc 630.000 VND
12   Đèn Led gắn nổi Comet 18W (CED221-18W) Comet chiếc 630.000 VND

>>Thiết bị điện khác – Vật tư phụ

>>>> Cầu dao tự động MCB – MCCB – RCCB – ELCB