Tê uPVC Đệ Nhất (TEE)

Tê uPVC Đệ Nhất (TEE)

 Số thứ tự Tên sản phẩm Quy cách
Size
 Đơn vị tính

Đơn giá

1

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø21 Cái         3,190
2 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø27 Cái

        5,280

3

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø34 Cái         8,470
4 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø42 Cái

      11,220

5

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø49 Cái       16,720
6 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø60 Cái

      28,600

7

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø75 Cái       42,570
8 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø76 Cái

      54,340

9

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø89 Cái       71,940
10 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø90 Cái

      71,940

11

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø110 Cái      119,020
12 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø114 Cái

     146,850

13

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø140 Cái      116,300
14 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø125 Cái

     259,820

15

Tê đều  UPVC Đệ Nhất(TEE) Ø160 Cái      500,500
16 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø168 Cái

     531,520

17

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø200 Cái   1,148,400
18 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø220 Cái

     900,680

19

Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø225 Cái   1,544,950
20 Tê đều UPVC Đệ Nhất (TEE) Ø250 Cái

  3,375,790

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh