Ba chạc 45° phun DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Dekko Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Dekko Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Dekko Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Dekko Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Dekko Ø 160 Cái 295.000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh