Ba chạc 90° PVC Dismy

Tê PVC Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Dismy  Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 123.000

>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong
>>>> Ống PPR chịu tia cực tím