Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Bạc CB ép phun Euro Pipe

Bạc CB ép phun Euro Pipe

Bạc CB ép phun Euro Pipe

bac-cb-ep-phun>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Dismy —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Dismy —– Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Dismy —– Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Dismy —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Dismy —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Dismy —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Dismy —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Dismy —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Dismy —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Dismy —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Dismy —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Dismy —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Dismy —– Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Dismy —– Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Dismy —– Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Dismy —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Dismy —– Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Dismy —– Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Dismy —– Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Dismy —– Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Dismy —– Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Dismy —– Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Dismy —– Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Dismy —– Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Dismy —– Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Dismy —– Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Dismy —– Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Dismy —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Dismy —– Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Dismy —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Dismy —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Dismy —– Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Dismy —– Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Dismy —– Cái 136.600