Nối Góc 45° PPR Dismy

chech-45

Chếch PPR Dismy

chech-45

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 Dismy Ø 110 Cái 322.100