Ống nối SOCKET

Măng sông Đệ Nhất (Socket)

ong-noi-upvc-de-nhat

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

 Số thứ tự

Tên sản phẩm

Quy cách
Size
Đơn vị tính

Đơn giá

1 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø21 Cái         1,870
2 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø27 Cái         2,640
3 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø34 Cái         4,290
4 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø42 Cái         5,830
5 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø49 Cái         9,130
6 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø60 Cái       14,190
7 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø75 Cái       26,620
8 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø76 Cái       28,050
9 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø89 Cái       28,710
10 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø90 Cái       28,710
11 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø110 Cái       58,960
12 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø114 Cái       60,610
13 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø125 Cái
14 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø140 Cái       98,670
13 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø160 Cái      149,820
15 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø168 Cái      235,620
16 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø200 Cái      323,290
17 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø220 Cái      515,790
18 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø225 Cái      478,720
19 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø250 Cái   1,408,220
20 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø280 Cái   1,508,430
21 Măng sông (socket) Đệ Nhất Ø315 Cái

  1,931,050

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

>>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh