Trang chủ » Sản Phẩm » Dây và cáp điện » Dây cáp điện Goldcup

Dây cáp điện Goldcup

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện Goldcup      
1   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×10 Gold cup mét dài 16.314 VND
2   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×16 Gold cup mét dài 24.816 VND
3   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×25 Gold cup mét dài 38.810 VND
4   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×35 Gold cup mét dài 52.719 VND
5   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×50 Gold cup mét dài 72.441 VND
6   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×70 Gold cup mét dài 100.136 VND
7   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×95 Gold cup mét dài 137.155 VND
8   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×120 Gold cup mét dài 174.006 VND
9   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×150 Gold cup mét dài 212.720 VND
10   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×185 Gold cup mét dài 264.105 VND
11   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×240 Gold cup mét dài 345.694 VND
12   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×300 Gold cup mét dài 429.702 VND
13   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×400 Gold cup mét dài 559.194 VND
14   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×500 Gold cup mét dài 711.619 VND
15   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×4 Gold cup mét dài 15.757 VND
16   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×6 Gold cup mét dài 22.403 VND
17   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×10 Gold cup mét dài 35.548 VND
18   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×16 Gold cup mét dài 53.984 VND
19   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×25 Gold cup mét dài 83.062 VND
20   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×35 Gold cup mét dài 112.198 VND
21   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×50 Gold cup mét dài 152.040 VND
22   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×4+2,5 Gold cup mét dài 28.472 VND
23   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×6+4 Gold cup mét dài 39.769 VND
24   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×10+6 Gold cup mét dài 61.535 VND
25   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×16+10 Gold cup mét dài 94.963 VND
26   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×25+16 Gold cup mét dài 142.471 VND
27   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×35+16 Gold cup mét dài 180.870 VND
28   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×50+25 Gold cup mét dài 250.939 VND
29   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×70+35 Gold cup mét dài 352.570 VND
30   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×95+50 Gold cup mét dài 486.274 VND
31   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×120+70 Gold cup mét dài 629.893 VND
32   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×150+95 Gold cup mét dài 781.960 VND
33   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×185+120 Gold cup mét dài 975.151 VND
34   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×240+150 Gold cup mét dài 1.265.820 VND
35   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×300+185 Gold cup mét dài 1.574.260 VND
36   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×1,5 Gold cup mét dài 14.190 VND
37   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×2,5 Gold cup mét dài 20.751 VND
38   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×4 Gold cup mét dài 30.484 VND
39   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×6 Gold cup mét dài 42.860 VND
40   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×10 Gold cup mét dài 68.233 VND
41   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×16 Gold cup mét dài 100.954 VND
42   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×25 Gold cup mét dài 158.154 VND
43   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×35 Gold cup mét dài 213.483 VND
44   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×50 Gold cup mét dài 288.699 VND
45   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×70 Gold cup mét dài 405.031 VND
46   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×95 Gold cup mét dài 557.662 VND
47   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×120 Gold cup mét dài 709.014 VND
48   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×150 Gold cup mét dài 859.529 VND
49   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×185 Gold cup mét dài 1.070.134 VND
50   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×240 Gold cup mét dài 1.394.706 VND
51   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×300 Gold cup mét dài 1.740.131 VND
52   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×2,5 Gold cup mét dài 15.445 VND
53   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×4 Gold cup mét dài 21.201 VND
54   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×6 Gold cup mét dài 28.705 VND
55   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×10 Gold cup mét dài 41.529 VND
56   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×16 Gold cup mét dài 60.488 VND
57   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×25 Gold cup mét dài 91.224 VND
58   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×35 Gold cup mét dài 120.941 VND
59   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×50 Gold cup mét dài 162.019 VND
60   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×4+2,5 Gold cup mét dài 34.415 VND
61   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×6+4 Gold cup mét dài 47.136 VND
62   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×10+6 Gold cup mét dài 67.938 VND
63   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×16+10 Gold cup mét dài 102.035 VND
64   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×25+16 Gold cup mét dài 155.224 VND
65   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×35+16 Gold cup mét dài 198.984 VND
66   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×50+25 Gold cup mét dài 270.145 VND
67   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×70+35 Gold cup mét dài 380.507 VND
68   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×95+50 Gold cup mét dài 524.436 VND
69   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×120+70 Gold cup mét dài 669.888 VND
70   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×150+95 Gold cup mét dài 823.971 VND
71   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×185+120 Gold cup mét dài 1.035.322 VND
72   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×240+150 Gold cup mét dài 1.317.910 VND
73   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×300+185 Gold cup mét dài 1.631.005 VND
74   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×1,5 Gold cup mét dài 19.343 VND
75   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×2,5 Gold cup mét dài 25.230 VND
76   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×4 Gold cup mét dài 36.194 VND
77   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×6 Gold cup mét dài 50.903 VND
78   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×10 Gold cup mét dài 73.788 VND
79   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×16 Gold cup mét dài 110.234 VND
80   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×25 Gold cup mét dài 170.283 VND
81   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×35 Gold cup mét dài 224.729 VND
82   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×50 Gold cup mét dài 311.690 VND
83   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×70 Gold cup mét dài 434.940 VND
84   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×95 Gold cup mét dài 592.356 VND
85   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×120 Gold cup mét dài 746.393 VND
86   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×150 Gold cup mét dài 920.634 VND
87   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×185 Gold cup mét dài 1.139.910 VND
88   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×240 Gold cup mét dài 1.458.755 VND
89   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×300 Gold cup mét dài 1.823.681 VND
90   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×70 Gold cup mét dài Liên hệ
91   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×95 Gold cup mét dài Liên hệ
92   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×120 Gold cup mét dài Liên hệ
93   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×150 Gold cup mét dài Liên hệ
94   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×185 Gold cup mét dài Liên hệ
95   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×240 Gold cup mét dài Liên hệ
96   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×300 Gold cup mét dài Liên hệ
97   Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×400 Gold cup mét dài Liên hệ
98   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 4 Gold cup mét dài 20.902 VND
99   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 6 Gold cup mét dài 27.864 VND
100   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 10 Gold cup mét dài 41.340 VND
101   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 16 Gold cup mét dài 62.146 VND
102   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 25 Gold cup mét dài 91.438 VND
103   Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×2,5 Gold cup chiếc 10.942 VND
104   Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 11 Gold cup chiếc 45.382 VND

>>> Dây cáp điện Trần Phú

>>>Cáp nhôm bọc

>>>>> Dây cáp điện Sino