Ba chạc 90° phun DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Dekko Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Dekko Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Dekko Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Dekko Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Dekko Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 123.000

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

>>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh