Bích PVC phun 60 Tiền Phong

bich-phu-kien-pvc-phun-60

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bích PVC phun 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 75.600
Bích PVC phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 105.700
Bích PVC phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 105.400
Bích PVC phun 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 142.200
Bích PVC phun 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 241.900
Bích PVC phun 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 339.000
Bích PVC phun 200 Tiền Phong Ø 200 Cái 592.400