Bịt xả thông tắc PVC

bit-xa-thong-tac-pvc

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bịt xả thông tắc PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 10.000
Bịt xả thông tắc PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 14.500
Bịt xả thông tắc PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 21.100
Bịt xả thông tắc PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 28.000
Bịt xả thông tắc PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 40.000
Bịt xả thông tắc PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 53.000
Bịt xả thông tắc PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 71.000