Trang chủ » Sản Phẩm » Dây và cáp điện » Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadisun

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện Cadisun      
1   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×16 CADISUN mét dài 22.901 VND
2   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×25 CADISUN mét dài 35.625 VND
3   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×35 CADISUN mét dài 50.002 VND
4   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×50 CADISUN mét dài 71.130 VND
5   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×70 CADISUN mét dài 96.335 VND
6   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×95 CADISUN mét dài 135.035 VND
7   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×120 CADISUN mét dài 168.689 VND
8   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×150 CADISUN mét dài 209.785 VND
9   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×185 CADISUN mét dài 262.516 VND
10   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×240 CADISUN mét dài 338.839 VND
11   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×300 CADISUN mét dài 424.145 VND
12   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×400 CADISUN mét dài 557.853 VND
13   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×500 CADISUN mét dài 697.863 VND
14   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×630 CADISUN mét dài 880.010 VND
15   Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×800 CADISUN mét dài 1.121.155 VND
16   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×1,5 CADISUN mét dài 3.410 VND
17   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×2,5 CADISUN mét dài 5.014 VND
18   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×4 CADISUN mét dài 7.216 VND
19   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×6 CADISUN mét dài 10.234 VND
20   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×10 CADISUN mét dài 15.695 VND
21   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×16 CADISUN mét dài 23.857 VND
22   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×25 CADISUN mét dài 36.709 VND
23   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×35 CADISUN mét dài 51.127 VND
24   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×50 CADISUN mét dài 72.051 VND
25   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×70 CADISUN mét dài 98.650 VND
26   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×95 CADISUN mét dài 136.934 VND
27   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×120 CADISUN mét dài 171.296 VND
28   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×150 CADISUN mét dài 213.180 VND
29   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×185 CADISUN mét dài 266.979 VND
30   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×240 CADISUN mét dài 342.706 VND
31   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×300 CADISUN mét dài 429.005 VND
32   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×400 CADISUN mét dài 564.092 VND
33   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×500 CADISUN mét dài 705.713 VND
34   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×630 CADISUN mét dài 889.268 VND
35   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×800 CADISUN mét dài 1.132.405 VND
36   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×1,5 CADISUN mét dài 6.462 VND
37   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×2,5 CADISUN mét dài 9.726 VND
38   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×4 CADISUN mét dài 14.331 VND
39   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×6 CADISUN mét dài 22.792 VND
40   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×10 CADISUN mét dài 34.064 VND
41   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×16 CADISUN mét dài 51.708 VND
42   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×25 CADISUN mét dài 78.992 VND
43   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×35 CADISUN mét dài 108.555 VND
44   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×1,5 CADISUN mét dài 11.867 VND
45   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×2,5 CADISUN mét dài 16.695 VND
46   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×4 CADISUN mét dài 23.527 VND
47   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×6 CADISUN mét dài 32.858 VND
48   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×10 CADISUN mét dài 49.454 VND
49   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×16 CADISUN mét dài 74.437 VND
50   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×25 CADISUN mét dài 114.513 VND
51   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35 CADISUN mét dài 158.017 VND
52   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50 CADISUN mét dài 222.507 VND
53   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70 CADISUN mét dài 305.417 VND
54   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95 CADISUN mét dài 423.988 VND
55   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120 CADISUN mét dài 529.438 VND
56   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150 CADISUN mét dài 658.923 VND
57   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185 CADISUN mét dài 824.668 VND
58   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240 CADISUN mét dài 1.058.323 VND
59   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×250 CADISUN mét dài Liên hệ
60   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300 CADISUN mét dài 1.322.269 VND
61   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×400 CADISUN mét dài 1.736.688 VND
62   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×2,5+1×1,5 CADISUN mét dài 19.492 VND
63   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×4+1×2,5 CADISUN mét dài 28.757 VND
64   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×6+1×4 CADISUN mét dài 39.327 VND
65   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×10+1×6 CADISUN mét dài 58.939 VND
66   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×16 +1×10 CADISUN mét dài 89.351 VND
67   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×25+1×16 CADISUN mét dài 137.311 VND
68   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35+1×16 CADISUN mét dài 180.523 VND
69   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35+1×25 CADISUN mét dài 194.093 VND
70   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50+1×25 CADISUN mét dài 258.792 VND
71   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50+1×35 CADISUN mét dài 273.695 VND
72   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70+1×35 CADISUN mét dài 355.015 VND
73   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70+1×50 CADISUN mét dài 376.816 VND
74   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95+1×50 CADISUN mét dài 494.066 VND
75   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95+1×70 CADISUN mét dài 521.641 VND
76   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120+1×70 CADISUN mét dài 627.291 VND
77   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120+1×95 CADISUN mét dài 666.454 VND
78   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×70 CADISUN mét dài 754.123 VND
79   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×95 CADISUN mét dài 794.656 VND
80   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×120 CADISUN mét dài 829.538 VND
81   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×95 CADISUN mét dài 958.366 VND
82   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×120 CADISUN mét dài 995.512 VND
83   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×150 CADISUN mét dài 1.038.347 VND
84   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×120 CADISUN mét dài 1.225.836 VND
85   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×150 CADISUN mét dài 1.268.892 VND
86   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×185 CADISUN mét dài 1.324.149 VND
87   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300+1×150 CADISUN mét dài 1.531.133 VND
88   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300+1×185 CADISUN mét dài 1.586.653 VND
89   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×1,5 CADISUN mét dài 14.689 VND
90   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×2,5 CADISUN mét dài 21.261 VND
91   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×4 CADISUN mét dài 31.451 VND
92   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×6 CADISUN mét dài 42.608 VND
93   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×10 CADISUN mét dài 64.862 VND
94   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×16 CADISUN mét dài 98.217 VND
95   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×25 CADISUN mét dài 151.011 VND
96   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×35 CADISUN mét dài 208.849 VND
97   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×50 CADISUN mét dài 295.087 VND
98   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×70 CADISUN mét dài 405.374 VND
99   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×95 CADISUN mét dài 561.135 VND
100   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×120 CADISUN mét dài 701.651 VND
101   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×150 CADISUN mét dài 872.543 VND
102   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×185 CADISUN mét dài 1.093.785 VND
103   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×240 CADISUN mét dài 1.403.158 VND
104   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×300 CADISUN mét dài 1.753.975 VND
105   Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×400 CADISUN mét dài 2.308.460 VND
106   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×1.5 CADISUN mét dài 12.677 VND
107   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×2.5 CADISUN mét dài 16.465 VND
108   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×4 CADISUN mét dài 22.127 VND
109   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×6 CADISUN mét dài 28.110 VND
110   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×10 CADISUN mét dài 40.187 VND
111   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×16 CADISUN mét dài 57.888 VND
112   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×25 CADISUN mét dài 88.109 VND
113   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×35 CADISUN mét dài 118.157 VND
114   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×50 CADISUN mét dài 164.715 VND
115   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×70 CADISUN mét dài 223.638 VND
116   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×95 CADISUN mét dài 310.261 VND
117   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×120 CADISUN mét dài 385.089 VND
118   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×150 CADISUN mét dài 484.789 VND
119   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×1.5 CADISUN mét dài 17.235 VND
120   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×2.5 CADISUN mét dài 22.519 VND
121   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×4 CADISUN mét dài 30.736 VND
122   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×6 CADISUN mét dài 39.260 VND
123   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×10 CADISUN mét dài 57.578 VND
124   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×14 CADISUN mét dài 97.132 VND
125   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×16 CADISUN mét dài 83.885 VND
126   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×25 CADISUN mét dài 123.816 VND
127   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35 CADISUN 168.167 VND
128   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50 CADISUN mét dài 235.161 VND
129   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70 CADISUN mét dài 326.052 VND
130   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95 CADISUN mét dài 445.940 VND
131   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120 CADISUN mét dài 555.382 VND
132   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150 CADISUN mét dài 688.012 VND
133   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185 CADISUN mét dài 868.296 VND
134   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240 CADISUN mét dài 1.111.755 VND
135   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300 CADISUN mét dài 1.380.933 VND
136   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×400 CADISUN mét dài 1.809.278 VND
137   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×2.5+1×1.5 CADISUN mét dài 25.413 VND
138   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×4+1×2.5 CADISUN mét dài 35.278 VND
139   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×6+1×4 CADISUN mét dài 46.103 VND
140   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×10+1×6 CADISUN mét dài 66.606 VND
141   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×16+1×10 CADISUN mét dài 97.498 VND
142   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×25+1×16 CADISUN mét dài 146.996 VND
143   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35+1×16 CADISUN mét dài 191.609 VND
144   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35+1×25 CADISUN mét dài 205.757 VND
145   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50+1×25 CADISUN mét dài 272.312 VND
146   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50+1×35 CADISUN 287.117 VND
147   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70+1×35 CADISUN mét dài 376.290 VND
148   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70+1×50 CADISUN mét dài 398.440 VND
149   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95+1×50 CADISUN mét dài 517.950 VND
150   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95+1×70 CADISUN mét dài 546.238 VND
151   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120+1×70 CADISUN mét dài 655.012 VND
152   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120+1×95 CADISUN mét dài 694.943 VND
153   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×70 CADISUN mét dài 786.350 VND
154   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×95 CADISUN mét dài 827.055 VND
155   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×120 CADISUN mét dài 862.921 VND
156   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×95 CADISUN mét dài 995.394 VND
157   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×120 CADISUN mét dài 1.046.267 VND
158   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×150 CADISUN mét dài 1.092.029 VND
159   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×120 CADISUN mét dài 1.281.681 VND
160   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×150 CADISUN mét dài 1.332.581 VND
161   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×185 CADISUN mét dài 1.389.374 VND
162   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×150 CADISUN mét dài 1.597.485 VND
163   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×185 CADISUN mét dài 1.654.544 VND
164   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×240 CADISUN mét dài 1.734.800 VND
165   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×1.5 CADISUN mét dài 20.608 VND
166   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×2 CADISUN mét dài Liên hệ
167   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×2.5 CADISUN mét dài 27.514 VND
168   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×4 CADISUN mét dài 38.177 VND
169   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×6 CADISUN mét dài 49.522 VND
170   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×10 CADISUN mét dài 72.489 VND
171   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×16 CADISUN mét dài 106.416 VND
172   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×25 CADISUN mét dài 161.072 VND
173   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×35 CADISUN mét dài 221.139 VND
174   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×50 CADISUN mét dài 310.576 VND
175   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×70 CADISUN mét dài 427.258 VND
176   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×95 CADISUN mét dài 587.173 VND
177   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×120 CADISUN mét dài 730.553 VND
178   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×150 CADISUN mét dài 908.106 VND
179   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×185 CADISUN mét dài 1.148.462 VND
180   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×240 CADISUN mét dài 1.467.359 VND
181   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×300 CADISUN mét dài 1.823.045 VND
182   Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×400 CADISUN mét dài 2.383.607 VND
183   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×4 CADISUN mét dài 20.212 VND
184   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×6 CADISUN mét dài 25.924 VND
185   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×7 CADISUN mét dài 29.517 VND
186   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×10 CADISUN mét dài 37.566 VND
187   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×11 CADISUN mét dài 39.804 VND
188   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×14 CADISUN mét dài 63.499 VND
189   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×16 CADISUN mét dài 55.718 VND
190   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×22 CADISUN mét dài 95.575 VND
191   Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×25 CADISUN mét dài 83.914 VND

>>> Dây cáp điện Trần Phú

>>>Cáp nhôm bọc

>>>> Dây cáp điện Cadivi