Van Cầu PVC Tiền Phong

van-cau-pvc-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Van cầu PVC 21 Tiền Phong Ø 21   27.900
Van cầu PVC 27 Tiền Phong Ø 27   38.000
Van cầu PVC 34 Tiền Phong Ø 34   47.100