Chữ T ren trong Bình Minh

Tê ren trong Bình Minh (Ba chạc ren trong đồng)

t-ren-trong

 Tê ren trong (Ba chạc ren trong đồng)

 STT

Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

 TRT 21 Dầy Bình Minh Cái 12,100
2 TRN 27 Dầy Bình Minh Cái

13,420

3 TRN 34 Dầy Bình Minh Cái

16,940

Sản phẩm loại dày – Ren nhựa

DN Dmin Zmin Hmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 30 16 11 27

Sản phẩm loại dày – Ren thau

DN Dmin Zmin Hmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 30 16 11 27
21 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 14 49 37 18 14 32
34 x 34 34 x 1 2 x 4 40 17 57 46 20 17 37