Co 90 rút Bình Minh

Cút thu Bình Minh (Nối góc 900 giảm)

co-90-rut

Co rút (Nối góc 900 giảm)

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút 27×21 D Bình Minh Cái

2,640

2

Cút 34×21 D Bình Minh Cái 3,630
3 Cút 34×27 D Bình Minh Cái

4,070

4

Cút 42×27 D Bình Minh Cái 5,830
5 Cút 42×34 D Bình Minh Cái

6,710

6

Cút 90×60 M Bình Minh Cái 12,980
7 Cút 90×60 D Bình Minh Cái

33,770

Sản phẩm loại dày

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
27 x 21 3/4 x 1/2 33 14 49 27 11 41
34 x 21 1 x 1/2 40 17 57 27 11 41
34 x 27 1 x 3/4 40 17 57 33 14 49
42 x 27 1 1/4 x 3/4 49 21 65 33 14 49
42 x 34 1 1/4 x 1 49 21 65 40 17 57
90 x 60 3 x 2 103 45 109 69 30 93
 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
90 x 60 3 x 2 96 45 85 66 30 55